27 Aug, 2018

Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK

Spago Nanomedical AB genomför en riktad nyemission på ca 18,2 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund samt ett begränsat antal kvalificerade investerare. HealthInvest ökar därmed sitt innehav till 9,8 procent och blir näst största ägare.

Likviden från emissionen ska framförallt användas till att öka utvecklingstakten för Tumorad®.

”Vi har på senare tid gjort viktiga framsteg med Tumorad® som motiverar en ökad utvecklingstakt i projektet. Emissionen ger oss de resurser vi behöver för att driva på Tumorad® parallellt med att vi tar SpagoPix in i klinik. Vi har nu två projekt som med full kraft går vidare i sin utveckling, vilket är mycket tillfredställande”, säger VD Mats Hansen.

Tumorad® ansamlas i tumörvävnad och har som mål att bli en ny radionuklidterapi för behandling av cancer. Radionuklidterapier har på senare framgångsrikt lanserats för specifika indikationer. Tumorad® har potential att få en bredare användning i solida tumörer och spridd cancer. Projektet bygger på välkända principer och kan innebära ett avgörande tillskott i behandlingsarsenalen för många patienter.

”Nästa viktiga milstolpe för Tumorad® är att slutföra arbetet med pilotmaterialet och därefter påvisa prekliniskt proof-of-concept”, säger Mats Hansen.

Styrelsen har, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 16 maj 2018, fattat beslut om en riktad emisson av 1 519 680 aktier till en kurs om 12 kronor per aktie. Teckningskursen motsvarar en rabatt om 1,7 procent jämfört med volymviktad genomsnittskurs för Spagos aktie på Spotlight Stock Market under de senaste 15 handelsdagarna. Styrelsen bedömer denna kurs som marknadsmässig.

HealthInvest Small & MicroCap Fund ökar sitt ägande och förvärvar 780 000 aktier i emissionen och blir därigenom näst största ägare i Spago Nanomedical med 9,8 procent av kapital och röster.

HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialistfond som investerar globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på mindre bolag. Fonden har en stark avkastningshistorik, är tilldelad fem stjärnor av fondutvärderaren Morningstar, och förvaltas av HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Ett begränsat antal kvalificerade investerare förvärvar resterande 739 680 aktier, motsvarande cirka 48,6 procent av aktierna i emissionen, varav Gerhard Dal, Göran Källebo och Ulf Tidholm tecknat majoriteten av aktierna.

Styrelsen har fattat emissionsbeslutet baserat på mandat från årsstämman den 16 maj 2018. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att utnyttja det befintliga intresset hos HealthInvest och övriga investerare med ett bedömt långsiktigt intresse för utökade satsningar på bolagets projekt. Emissionen bedöms därmed gynna samtliga aktieägare och styrelsen bedömer dessutom att kapitalanskaffningen skett effektivt och till marknadsmässiga villkor.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 9,0 procent och antalet aktier ökar till 16 716 483 och aktiekapitalet ökar till 16 716 483 kronor.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (Spotlight Stock Market Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 27 augusti 2018.

  PDF: Spago Nanomedical gör riktad emission om 18,2 MSEK »