24 Aug, 2020

Spago Nanomedical halvårsrapport januari-juni 2020

APRIL-JUNI I SAMMANDRAG
• Resultatet för kvartalet uppgick till -4 764 KSEK (-4 547 KSEK).
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 269 KSEK (-9 062 KSEK).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,19 SEK (-0,22 SEK).
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 41 421 KSEK (33 157 KSEK).

JANUARI-JUNI I SAMMANDRAG
• Resultatet för halvåret uppgick till -9 819 KSEK (-9 161 KSEK).
• Rörelsens kostnader för halvåret uppgick till -13 039 KSEK (-18 729 KSEK).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för halvåret uppgick till -0,43 SEK (-0,48 SEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET APRIL-JUNI
• Rekryteringen av försökspersoner till den kliniska studien SPAGOPIX-01 pausades tillfälligt i Uppsala under delar av andra kvartalet efter omprioriteringar vid Akademiska sjukhuset till följd av covid-19.
• Prekliniska studier visade att Tumorad® ansamlas i tumörer i en omfattning som innebär att substansen har god potential att bli kliniskt användbar. Resultaten bekräftade att bolagets nanomedicinska plattform med god precision kan generera material som ansamlas i tumörer.
• Tumorad® patent godkändes i Japan och innebär att Spago Nanomedical har produktskydd för Tumorad® på de största marknaderna för radionuklidterapier. Tumorad® har sedan tidigare patentskydd i flera strategiskt viktiga regioner, inklusive USA och EU.
• Bolaget tillfördes ca 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom en kraftigt övertecknad företrädesemission med en teckningsgrad på 222 procent. Totalt emitterades 10 514 839 nya aktier.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Bolaget visade i en preklinisk musmodell för bröstcancer att Tumorad® statistiskt signifikant minskar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden. Baserat på detta och tidigare kommunicerade framsteg i projektet beslutade bolaget att utse produktkandidat (”candidate drug”) och förbereda de prekliniska säkerhetstester med Tumorad® som krävs innan patientstudier kan inledas.
• Inkludering av patienter till nästa dosnivå i den kliniska studien SPAGOPIX-01 har påbörjats.

VD HAR ORDET
Under kvartalet stod det klart att våra, liksom många andra bolags, kliniska aktiviteter försenades på grund covid-19. Antalet patienter på klinikerna sjönk drastiskt under perioden och omfördelning av sjukhusresurser gjorde att rekryteringen till SPAGOPIX-01 studien pausades. Efterhand som covid 19-trycket på sjukvården sedan minskat kan vi konstatera att den andra dosgruppen i studien är igång. Vi är mycket nöjda med att säkerheten i den första dosgruppen och ser fram emot resultaten från de tre patienter som utgör nästa dosgrupp, med mål att därefter öka dosen ytterligare för att maximera möjligheterna för objektiv kontrast och för att samla ytterligare säkerhetsdata.

Även Tumorad-projektet har gjort viktiga framsteg. Under sommaren har vi med lyckat resultat genomfört tester i en preklinisk musmodell för aggressiv bröstcancer. Vi har visat att Tumorad hämmar tumörtillväxt och förlänger överlevnaden vid kliniskt relevant dos. Detta resultat är mycket positivt och ligger till grund för beslutet att formellt utse produktkandidat (”candidate drug”) i projektet. Det markerar också att vi slutfört det explorativa studieprogrammet och nu går vidare till regulatorisk utvecklingsfas. Ett klinikförberedande program med ett fåtal prekliniska studier i enlighet med riktlinjer från såväl europeiska som amerikanska myndigheter, har stämts av med Läkemedelsverket. Förberedelserna för intern tillverkning av material för dessa regulatoriska toxikologi- och dosimetristudier har inletts.

Vi möter hösten stärkta av ljusningen inom SpagoPix-studien och med Tumorad som tagit ett avgörande steg mot klinisk utveckling och därmed på nytt visar styrkan i Spago Nanomedicals utvecklingsplattform.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB (publ)

PDF: Spago Nanomedical halvårsrapport januari-juni 2020