7 Dec, 2016

Spago Nanomedical utser produktkandidat i SpagoPix-projektet

Den slutliga formuleringen av det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix har verifierats biologiskt och uppfyller de kriterier som ställts upp avseende toxicitet och tolererbarhet i pilotstudier. SpagoPix är därmed redo för vidare utveckling i regulatoriska studier.

SpagoPix är ett kontrastmedel som selektivt ansamlas i tumörer och därigenom väsentligt kan förbättra cancerdiagnostik med magnetresonanstomografi (MR). De fysikalisk-kemiska egenskaperna hos den aktiva ingrediensen, bolagets egenutvecklade nanomaterial, fastställdes tidigare i år och innebar ett avgörande steg för projektet och den dittills största milstolpen för bolaget. Nu har även den slutliga formuleringen av kontrastmedlet, den lösning som ska användas för injektion, fastställts.

”Den slutliga versionen av SpagoPix har nu passerat det sista nålsögat inför regulatoriska tester i djur och människor. Det är också tillfredställande att vi har uppnått en produktionskapacitet för att tillgodose det regulatoriska prekliniska programmet”, säger Oskar Axelsson, CSO för Spago Nanomedical.

Produktkandidaten, benämnd SN132D, kommer att testas i regulatoriska GLP-studier för att dokumentera säkerhet och farmakokinetik inför den första kliniska studien i människa. Det prekliniska programmet kommer att utföras externt av ett s.k. CRO-bolag.

”För bolaget är detta ännu ett mycket stort steg. Att vi nu har ett material som är redo för att gå vidare i regulatorisk utveckling betyder en avsevärd riskreducering för SpagoPix-projektet”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 december 2016 kl 11:10.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Spago Nanomedical utser produktkandidat i SpagoPix-projektet »