17 Feb, 2017

SpagoPix visar lovande resultat i toxikologiska pilotstudier

Samlade data från nyligen genomförda toxicitetsstudier visar att produktkandidaten SN132D med säkerhet kunnat ges i doser som med god marginal överstiger förväntad klinisk dos.

Spago Nanomedical utsåg i slutet av 2016 formell produktkandidat i SpagoPix-projektet. Produktkandidaten, benämnd SN132D, har nu genomgått ett flertal prekliniska pilottester för att reducera risk och säkerställa rätt förutsättningar för det regulatoriska säkerhetsprogrammet inför kliniska studier.

Pilottesterna har genomförts som en serie in vivo-försök där man undersökt akut och sub-akut toxikologi vid olika doser av SN132D, bl.a. genom analys av hematologiska faktorer samt histologisk undersökning av vitala organ. Den sammantagna bilden från pilottesterna visar att SN132D är säkert att ge i doser som med bred marginal överstiger förväntad klinisk dos.

SN132D har även genomgått pilotförsök i ett cell-baserat system för mutagenicitet, det s.k. Ames test. Här uppnåddes signifikant frånvaro av genotoxicitet.

”Sammantaget innebär dessa resultat ytterligare en riskreduktion i SpagoPix-projektet och en viktig pusselbit för genomförandet av det regulatoriska prekliniska programmet” säger Oskar Axelsson, CSO i Spago Nanomedical.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 17 februari 2017.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: SpagoPix visar lovande resultat i toxikologiska pilotstudier »