7 Jan, 2019

Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i Spago Nanomedical AB

Huvudägarna i Spago Nanomedical AB har etablerat en valberedning inför årsstämman, som avses hållas den 8 maj 2019.

Följande personer har utsetts till representanter för de röstmässigt största aktieägarna som önskar ingå i valberedningen:

Peter Lindell, representerar Berinor BV samt eget innehav Mikael Lönn, representerar eget innehav Eva Redhe, representerar eget innehav Andreas Bunge, representerar innehav via bolag

Ovan angivna aktieägare representerar tillsammans cirka 34,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Valberedningen har utsett Peter Lindell till ordförande.

Valberedningens uppgift är att till årsstämman lämna förslag till ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt arvode och annan ersättning till var och en av styrelseledamöterna. Valberedningen ska också lämna förslag till val och arvodering av revisorer.

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till styrelsens ordförande: andreas.bunge@me.com

 

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, ordförande, +46 708 242525, andreas.bunge@me.com, eller Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 81188, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

PDF: Valberedning utsedd inför årsstämman 2019 i Spago Nanomedical AB