29 Aug, 2013

Delårsrapport januari – juni 2013

Delårsperioden januari – juni i sammandrag
• Periodens resultat uppgick till -1 576 Tkr (-2 241)
• Resultat per aktie uppgick till -0,47 kr (-9,23)
• Likvida medel uppgick till 13 483 Tkr (343)

Viktiga händelser under perioden
• Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början av kvartal ett.
• En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix med förbättrade farmakokinetiska egenskaper togs fram i början av perioden.
• Accelerator Nordics aktieinnehav i SPAGO Imaging (55,1 procent) delades ut till Accelerator Nordics aktieägare i april.
• Den nya generationen av kontrastmedlet SPAGO Pix verifierad i MR-kamera

Viktiga händelser efter periodens utgång
• God tolerans uppnådd med nya generationen SPAGO Pix VD har ordet
De unika tumörselektiva egenskaperna som utgör grunden för vårt huvudprojekt, SPAGO Pix, har bekräftats i ytterligare prekliniska bildstudier i olika tumörmodeller. Vi har nu ett kontrastmedel med en tillfredställande profil vad gäller ett antal av de viktigaste prekliniska parametrarna. Vi har under perioden arbetat med att förbättra den sk farmakokinetiska profilen hos SPAGO Pix för att möta krav på bland annat in vivo stabilitet och tiden som materialet cirkulerar i kroppen. Syftet med detta var att minska risken i den fortsatta utvecklingen och samtidigt förbättra bildkvaliteten ytterligare. Arbetet har gett önskat resultat och den nya generationen av SPAGO Pix visar förbättrade farmakokinetiska egenskaper.

Under perioden genomfördes även bildstudier, bl. a. i en bröstcancermodell, vilka har gett mycket fina bilder med god kontrastförstärkning och där vi tydligt kan urskilja tumörer. Studierna indikerade också möjligheten att visualisera metastaser. Vi har även kunnat se en bra utsöndring av kontrastmedlet från kroppen vilket är en förutsättning för denna typ av kontrastmedel.

Vi har slutligen arbetat med att förbättra formuleringen av kontrastmedlet för att maximera den tolererbara dosen och har nu även där uppnått önskade resultat med god säkerhetsmarginal.

Arbetet med att ta fram en ny generation av SPAGO Pix samt lämplig formulering har tagit längre tid än beräknat, men vi bedömer att vi är redo för att tillsammans med vår produktionspartner kunna ta nästa steg i uppskalningen av produktionen under början av hösten. Allt detta sammantaget innebär minskad risk, ett stort steg närmare kliniska studier och ett ökat värde i projektet.

Spännade är också att de fina resultaten med SPAGO Pix, som bygger på SPAGOs unika nanomaterial IonXgel, visar att nanomaterialet ansamlas i tumörvävnad, vilket ger möjligheter att använda IonXgel för t.ex. tumörselektiv leverans av läkemedel eller andra substanser.

Bolagets fokus är dock fortsatt att driva huvudprojektet fram till en utlicensiering till någon av de större aktörerna på kontrastmedelsmarknaden och därmed till kliniska studier.

Min bedömning är att SPAGO Imaging är på god väg och väl rustat för att ta sig an denna utmaning och att vi därmed även har förutsättningar att åstadkomma en bra värdetillväxt i bolaget.

Andreas Bunge
VD SPAGO Imaging AB

PDF: Delårsrapport januari – juni 2013 »