29 Oct, 2013

Delårsrapport januari – september 2013

Delårsperioden januari – september i sammandrag
• Periodens resultat uppgick till – 2 600 Tkr (- 3 376)
• Resultat per aktie uppgick till -0,78 kr (- 18,37)
• Likvida medel uppgick till 10 863 Tkr (416)
Viktiga händelser under perioden
• Produktion av material i pilotskala till SPAGO Pix startade under början av första kvartalet.
• En ny generation av kontrastmedlet SPAGO Pix med förbättrade farmakokinetiska egenskaper togs fram i början av perioden.
• Accelerator Nordics aktieinnehav i SPAGO Imaging (55,1 procent) delades ut till Accelerator Nordics aktieägare i april.
• Den nya generationen av kontrastmedlet SPAGO Pix har verifierats i MR-kamera.
• God tolerans uppnådd med nya generationen SPAGO Pix.

Viktiga händelser efter periodens utgång
• Förvärv av Archaea Pharma AB

VD har ordet
Det övergripande målet för mig som VD i Spago Imaging är att ta det tidiga forskningsbolaget från pre- klinik till ett bolag som bedriver projekt i klinisk fas och med intäkter från samarbetsprojekt och licensieringar.

Under de första nio månaderna har vi tagit oss betydligt närmar detta mål. Detta då vi i pilot-studier utvecklat den andra generationen SPAGO Pix med förbättrade egenskaper vad avser tolerans, farmakokinetik och stabilitet, som också resulterat i ytterligare förbättrade tumörbilder. Sammantaget medför detta att vi bedömer att vi har tagit bort de allra största riskerna i SPAGO Pix projektet. Fokus flyttas nu till uppskalning och utflyttning av produktion för att kunna genomföra de regulatoriska sk GLP tox studierna, som krävs innan vi kan genomföra studier med vårt cancerspecifika kontrastmedel i klinik. Vidare har vi påbörjat kontakter med potentiella samarbetspartners och licenstagare av kontrastmedlet.

Under vårt arbete med SPAGO Pix har vi även kommit till insikt om att den nanopartikel som utgör grunden för vår verksamhet även har relativt direkta och tydliga möjligheter vad gäller behandling av cancer. Detta beror på att vår nano-medicinska plattform IonXgel har en unik egenskap att selektivt adressera tumörer tack vare den sk EPR-effekten (Enhanced permeability and retention). Det är även EPR-effekten som utgör grunden för SPAGO Pix tumörspecifika egenskaper.

Vi har dessutom förvärvat ett annat spännande projekt för cancerspecifik leverans av läkemedel genom köpet av Archaea Pharma AB från Accelerator Nordic AB. Projektet bedrevs tidigare på konsultbasis i Spagos regi och det var naturligt för oss att ta chansen att ta över detta, då vi har kunnande och erfarenhet kring projektet och då även detta bygger på nano-medicinsk leverans av läkemedel via den s.k EPR effekten. Förvärvet är konstruerat på ett sätt som medför mycket låg risk för Spago Imagning AB både vad avser balansräkningen och kassaflödet.

Sammantaget har vi tagit oss närmare målet, både genom framgångar i SPAGO-Pixprojektet och genom att vi har skapat en betydligt stabilare plattform att bygga framtiden på.

Andreas Bunge
VD SPAGO Imaging AB

PDF: Delårsrapport januari – september 2013 »