15 Apr, 2020

Extrastämma godkänner fullt säkerställd företrädesemission

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag att godkänna styrelsens beslut från den 24 mars 2020 om en fullt säkerställd företrädesemission som tillför bolaget upp till cirka 47 MSEK.

”Emissionen säkrar Spago Nanomedicals finansiering inför en viktig period i bolagets utveckling där den första kliniska studien med SpagoPix ska slutföras samtidigt som vårt andra projekt Tumorad avancerar i snabb takt. Stödet från aktieägarna är en viktig signal till branschen”, säger VD Mats Hansen.

Emissionen förväntas inbringa cirka 47 MSEK före transaktionskostnader. Kapitaltillskottet kommer primärt användas för att slutföra den pågående kliniska fas 1-studien SPAGOPIX-01, samt för att ytterligare accelerera Tumorad®-projektet med primärt mål att generera preklinisk proof of concept.

Företrädesemissionen genomförs i huvudsak på följande villkor:

  • Aktieägare i bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Två (2) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) aktie i Bolaget. För varje tecknad aktie ska en teckningskurs om 4,50 SEK erläggas.
  • Rätt att erhålla teckningsrätter ska tillkomma den som den 23 april 2020 (avstämningsdagen för företrädesemissionen) är registrerad som aktieägare i bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.
  • Teckning av aktier ska ske under tiden från och med den 28 april 2020 till och med den 13 maj 2020, med rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.
  • Handel med teckningsrätter på Spotlight Stock Market pågår under perioden från och med den 28 april 2020 till och med den 11 maj 2020.
  • Handel med betalda tecknade aktier (”BTA”) på Spotlight Stock Market kommer pågå under perioden från och med den 28 april 2020 till dess att Bolagsverket registrerat emissionen.
  • Högst 10 514 839 aktier kan emitteras, vilket innebär att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 10 514 839 SEK.

 

Spago Nanomedical har erhållit teckningsförbindelser uppgående till cirka 19,5 MSEK motsvarande cirka 41 procent av emissionslikviden i företrädesemissionen. Därtill har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier i form av en så kallad bottengaranti om cirka 23 MSEK samt en så kallad toppgaranti om 5 MSEK. Genom bottengarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena, att cirka 89 procent av företrädesemissionen tecknas och betalas. Genom toppgarantin säkerställs, förutsatt att teckning sker minst motsvarande teckningsåtagandena och bottengarantin, att 100 procent av Företrädesemissionen tecknas och betalas.

Ett prospekt innehållandes fullständiga villkor och anvisningar är beräknat att offentliggöras omkring den 24 april 2020 och kommer att publiceras på bolagets hemsida, www.spagonanomedical.se samt på Redeyes hemsida www.redeye.se

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, 0763-148 063, hanna.olsson@spagonanomedical.se.