21 Nov, 2017

Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har slutregistrerats hos Bolagsverket.

Spago Nanomedical ABs företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner tecknades till cirka 124%, varav cirka 94% med företrädesrätt, och bolaget har tillförts cirka 48,7 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Ytterligare ca 39 MSEK kan komma att tillföras vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner i mars 2019.

Emissionen har slutregistrerats hos Bolagsverket och det totala antalet aktier i bolaget uppgår nu till 14 336 803 aktier och aktiekapitalet uppgår till 14 336 803 kronor. Vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan aktiekapitalet komma att öka med ytterligare sammanlagt högst 4 587 776 kronor genom emission av sammanlagt högst 4 587 776 aktier.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

PDF: Förändring av antal utestående aktier och aktiekapital efter företrädesemissionen