10 Dec, 2015

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) tecknades till cirka 164%, inklusive teckningsförbindelser. 90,3% tecknades med företrädesrätt. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader. Genom att företrädesemissionen övertecknats behöver inlämnade garantiåtaganden inte tas i anspråk.

VD Mats Hansen kommenterar:
”Det stora intresset för att teckna aktier i Spago Nanomedical är naturligtvis mycket glädjande och ett kvitto på att våra projekt engagerar både befintliga och nya ägare. Jag vill tacka alla som valt att delta i emissionen. Kapitaltillskottet gör nu att bolaget kan gå vidare med de aktiviteter som krävs för att ta SpagoPix mot kliniska prövningar.”  

Teckning och tilldelning
Genom emissionen nyemitteras 2 073 295 aktier. Totalt inkom anmälningar motsvarande cirka 37,4 miljoner kronor. 1 872 915 aktier (cirka 90,3% av emissionsvolymen) har tilldelats tecknare med stöd av företrädesrätt. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett enligt de principer som angivits i memorandumet för emissionen. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut till dem som tilldelats aktier utan företrädesrätt omkring den 10 december 2015. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,1 miljoner kronor inklusive garantikostnader.

Aktier och aktiekapital
Efter företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet till 7 602 082 kronor fördelat på 7 602 082 aktier. Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket vilket beräknas ske i slutet på december 2015. Därefter kommer de nya aktierna att kunna handlas med på AktieTorget.

Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare till Spago Nanomedical i samband med nyemissionen. 

För ytterligare information kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 76 776 42 94, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MRT) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.  

PDF: Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) övertecknades »