14 May, 2014

Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission (Swedish)

Idag, onsdag den 14 maj 2014, påbörjas teckningsperioden för företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ).De som på avstämningsdagen den 9 maj 2014 var registrerade som aktieägare i Spago Nanomedical har erhållit teckningsrätter i företrädesemissionen. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter ger rätt att teckna två (2) nya aktier för 10 kronor.

Teckningsperioden löper till och med den 28 maj 2014.

Vid fullteckning av nyemissionen tillförs Spago Nanomedical 22,1 miljoner kronor före emissionskostnader.

Bolaget har ingått teckningsförbindelser med aktieägare som motsvarar cirka 66 procent av företrädesemissionen.

Syftet med emissionen är fortsatta satsningar på bolagets primära utvecklingsprojekt Spago Pix. Spago Nanomedical ska genomföra de regulatoriska prekliniska studierna samt ta Spago Pix vidare in i kliniska studier. Vidare avser bolaget att utveckla Tumorad, bolagets projekt inom cancerbehandling med radionuklider.

Teckning

Information till direktregistrerade aktieägare De aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken erhåller emissionsredovisning med bifogad förtryckt inbetalningsavi från Euroclear. Av den förtryckta emissionsredovisningen framgår bl.a. antalet erhållna teckningsrätter.

Information till förvaltarregistrerade aktieägare Anmälan om teckning och betalning skall ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Observera att din förvaltare kan ha tidigare svarsdagar för teckningsrätterna än vad som angetts ovan.

Tidplan

Tidplan för företrädesemissionen:

• 14-23 maj Handel med teckningsrätter. Teckningsrätter som aktieägare inte avser utnyttja måste säljas senast 23 maj 2014.

• 14-28 maj Teckningstid

• Omkring 4 juni Preliminärt utfall i företrädesemissionen offentliggörs

Informationsbroschyr Ett informationsmemorandum samt villkor och anvisningar finns tillgängligt på Spago Nanomedicals hemsida www.spagoimaging.se samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se och kommer även att skickas ut till samtliga aktieågare.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Idag inleds teckningstiden i Spago Nanomedicals företrädesemission (Swedish) »