26 Mar, 2013

Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ)

Aktieägarna i Spago Imaging AB (publ), org. nr. 556574-5048, (”Spago”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 kl. 14.00 på Scheelevägen 2, i Lund.Deltagande
Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden AB fredagen den 19 april 2013, och

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Spago senast fredagen den 19 april 2013
– per e-post till maria.wengler@acceleratorab.se,
– per post till Spago Imaging AB (publ), Grev Turegatan 11 C, 114 46 Stockholm,
– per telefon 08-663 57 00,
– per fax 08-663 57 25.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person-/organisationsnummer, antal aktier som företräds samt eventuella ombud och biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.
Fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar bör, för att underlätta vid årsstämman, vara Spago tillhanda senast fredagen den 19 april 2013 på samma adress som ovan. Observera att eventuell fullmakt ska tas med i original. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.spagoimaging.com. För beställning av fullmaktsformulär gäller samma adress och telefonnummer som för anmälan. Aktieägarna kan inte rösta eller på annat sätt delta i årsstämman på distans.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt införas i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i eget namn. Sådan inregistrering, s.k. rösträttsregistrering, måste vara verkställd senast fredagen den 19 april 2013, vilket innebär att aktieägare i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren härom.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen för 2012.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen för 2012.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2012.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören för 2012.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman alternativt fastställande att ett revisionsbolag ska utses.
12. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
14. Val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt av ett revisionsbolag.
15. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9. b Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2012

Styrelsen föreslår att bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen avräknas mot överkursfonden och att kvarstående överkursfond balanseras i ny räkning.

Punkt 10-14 Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter; fastställande av antalet revisorer och eventuella revisorssuppleanter som ska utses av årsstämman alternativt att ett revisionsbolag ska utses; fastställande av styrelse- och revisorsarvoden samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och revisorer och eventuella revisorssuppleanter alternativt ett revisionsbolag.

Aktieägare som tillsammans representerar 37,99 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, skall bestå av sex styrelseledamöter och inga suppleanter och att omval sker av styrelseledamöterna Eva Redhe Ridderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen, Peter Leander, Allan Simpson och Maria Wrethag. Vidare har de anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma skall utgå med 100 000 kr (föregående år 100 000 kr), till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (föregående år 85 000 kr), till var och en av de övriga ledamöterna. Noteras att Peter Leander avsagt sig styrelsearvode. Inget styrelsearvode skall utgå till VD. Om årsstämman beslutar om nämnda arvoden kommer det sammanlagda styrelsearvodet för tiden intill slutet av nästa årsstämma att uppgå till 355 000 kr (föregående år 282 500).
Aktieägare som tillsammans representerar 37,99 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att ett revisionsbolag utses och att BDO Mälardalen AB utses till revisionsbolag, med Jörgen Lövgren som huvudansvarig revisor, intill slutet av årsstämman 2017. Revisorsarvode under mandatperioden ska, enligt dessa aktieägares anmälan, utgå löpande enligt godkänd räkning.

Vidare föreslås att styrelseledamot skall, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag skall arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago.

Antal aktier
I Spago finns totalt 3 317 273 aktier med en röst vardera, således totalt 3 317 273 röster.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna har rätt att, i enlighet med 7 kap, 32 § aktiebolagslagen, på stämma ställa frågor till bolaget om de ärenden som ska tas upp på årsstämma och om bolagets ekonomiska situation.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse för Spago, kommer att hållas tillgängliga hos Spago, och på www.spagoimaging.com, senast från och med onsdagen den 4 april 2013 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2013
Spago Imaging AB (publ)
Styrelsen

PDF: Kallelse till årsstämma i Spago Imaging AB (publ) »