27 Mar, 2015

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), org nr 556574-5048, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 kl. 17.00, i lokal ”Gamla gästmatsalen” på Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som görs av Euroclear Sweden tisdagen den 28 april 2015.

dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Spago Nanomedical AB senast tisdagen den 28 april 2015. Anmälan kan göras:
– med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se,
– med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet “Spago Nanomedical AB, årsstämma 2015”), eller
– på telefon 08-522 065 34, mellan kl. 09.00 och kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till Spago på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.spagonanomedical.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd tisdagen den 28 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

1. Årsstämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid årsstämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Godkännande av dagordningen.
6. Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
8. Anförande av den verkställande direktören.
9. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.
10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13. Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att årets resultat om – 6 101 768 kronor avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 47 129 380 kronor.

Punkt 10. och 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 47 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem styrelseledamöter och inga suppleanter samt att omval sker av samtliga styrelseledamöter; Eva Redhe Ridderstad, Andreas Bunge, Jörgen Buus Lassen, Peter Leander och Sten Nilsson, samt med Eva Redhe Ridderstad som styrelseordförande.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Aktieägare som tillsammans representerar cirka 47 procent av samtliga röster i Spago har anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago.

Revisorsarvode under mandatperioden föreslås utgå löpande enligt godkänd räkning.

Information om revisorsval
Det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB valdes till revisor på årsstämman 2013 för en mandatperiod om fyra år. Nästa revisorsval är således planerat till årsstämman 2017. BDO Mälardalen AB har utsett den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren till huvudansvarig revisor.

Övrig information

Antal aktier
I Spago finns totalt 5 528 787 aktier med en röst vardera, således totalt 5 528 787 röster.

Aktieägares frågerätt
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar
Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Årsredovisningen kommer att hållas tillgänglig hos Spago, och på www.spagonanomedical.se, senast från och med tisdagen den 14 april 2015 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

Lund i mars 2015
Spago Nanomedical AB (publ)
Styrelsen

PDF: Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) »