11 Apr, 2017

Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ), organisationsnummer 556574-5048, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.30, i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

dels                   vara införd som aktieägare i den utskrift av aktieboken som förs av Euroclear Sweden torsdagen den 11 maj 2017.

dels                   anmäla sin avsikt att delta i årsstämman till Spago Nanomedical senast torsdagen den 11 maj 2017. Anmälan kan göras:

–        med e-post till ursula.sorqvist@cederquist.se,

–        med post till Advokatfirman Cederquist, Box 1670, 111 96 Stockholm, Att: Ursula Sörqvist (märk kuvertet “Spago Nanomedical AB, årsstämma 2017”), eller

–        på telefon 08-522 065 34, mellan kl. 09.00 och kl. 16.00.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, adress, telefonnummer (dagtid), person- eller organisationsnummer samt eventuella biträden som ska delta.

Ombud, fullmakt m.m.

Aktieägare som deltar genom ombud eller ställföreträdare bör skicka fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar till Spago Nanomedical på ovanstående adress i god tid före årsstämman. Eventuell fullmakt ska tas med i original till årsstämman. Fullmaktsformulär finns att ladda ner på www.spagonanomedical.se.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att ha rätt att delta i årsstämman, begära att tillfälligt omregistrera sina aktier i aktieboken hos Euroclear Sweden i eget namn. Sådan omregistrering, s.k. rösträttsregistrering, som normalt tar några dagar, måste vara verkställd torsdagen den 11 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag bör begära rösträttsregistrering hos förvaltaren.

Förslag till dagordning

 • Årsstämmans öppnande.
 • Val av ordförande vid årsstämman.
 • Upprättande och godkännande av röstlängd.
 • Val av en eller två justeringsmän.
 • Godkännande av dagordningen.
 • Prövning av om årsstämman har blivit behörigen sammankallad.
 • Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
 • Anförande av den verkställande direktören.
 • Beslut om

a)      fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

b)      dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen.

c)      ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och den verkställande direktören.

10. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

11.Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12.Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
13.Val av revisor
14.Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.
15.Beslut om emission av teckningsoptioner till.
a)      styrelsens ordförande,
b)      verkställande direktör och anställda i bolaget.
16.Årsstämmans avslutande.

Beslutsförslag

Punkt 9. b) Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att årets resultat om – 7 540 tkr avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 53 098 tkr.

Punkterna 10 och 12. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 61,6 procent av samtliga röster i Spago Nanomedical har anmält att de vid årsstämman kommer att rösta för att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex styrelseledamöter utan suppleanter samt att omval sker av samtliga styrelseledamöter; Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Wulff, Peter Leander och Sten Nilsson, samt att nyval sker av Anna Sundlöv.

Anna Sundlöv är biträdande överläkare inom onkologi vid Skånes Universitetssjukhus och är inriktad på endokrina tumörer och isotopbehandling. Hon är också chef för den Kliniska Forskningsenheten inom onkologi. Dessförinnan har hon haft ledande befattningar inom läkemedelsindustrin.

Vidare föreslås att Eva Redhe omväljs som styrelseordförande.

Punkt 11. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Aktieägare som tillsammans representerar cirka 61,6 procent av samtliga röster i Spago Nanomedical har anmält att de kommer att rösta för att styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 85 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga ledamöterna som inte är anställd av bolaget.

Vidare föreslås att styrelseledamot ska, om skattemässiga förutsättningar finns för fakturering samt under förutsättning att det är kostnadsneutralt för Spago Nanomedical, ges möjlighet att fakturera styrelsearvodet via bolag. Om styrelseledamot fakturerar styrelsearvodet via bolag ska arvodet justeras för sociala avgifter och mervärdeskatt enligt lag så att kostnadsneutralitet uppnås för Spago Nanomedical.

Ersättning till bolagets revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 13. Val av revisor

Styrelsen föreslår årsstämman att det registrerade revisionsbolaget BDO Mälardalen AB omväljs till revisor för en mandatperiod om fyra år. BDO Mälardalen AB har informerat Spago Nanomedical om att den auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att fortsätta som huvudansvarig revisor om BDO Mälardalen AB omväljs till revisor.

Punkt 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier.

Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, får nya aktier som motsvarar högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital vid tidpunkten för stämmans beslut emitteras. Emissionskursen ska vara marknadsmässig.

Syftet med bemyndigandet är att styrelsen vill möjliggöra en kapitalanskaffning om marknadsförhållandena skulle vara lämpliga. Skälet till avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att bredda Spago Nanomedicals ägarkrets genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Spago Nanomedical.

Punkt 15. Beslut om emission av teckningsoptioner

Bakgrund

Bolaget har sedan tidigare beslutat om teckningsoptionsprogram till styrelsens ordförande och vissa anställda. Antalet utestående teckningsoptioner uppgår, vid tidpunkten för kallelsens utfärdande, till 229 553 st med rätt att teckna lika många aktier.

För att fortsatt främja att styrelsens ordförande, verkställande direktören och övriga anställda bygger upp ett betydande långsiktigt innehav av aktier i bolaget föreslås att det inrättas två teckningsoptionsprogram enligt punkterna 15(a)-(b) nedan. Teckningsoptionsprogrammen har utarbetats i samråd med bolagets största aktieägare och tillsammans med externa rådgivare.

Avsikten är att de två nya föreslagna teckningsoptionsprogrammen ska i viss utsträckning ersätta tidigare inrättade teckningsoptionsprogram i Spago Nanomedical. Om bolagsstämman beslutar i enlighet med förslagen i punkterna 15(a)-(b) kommer merparten av de utestående teckningsoptionerna att makuleras i samband med införandet av de två nya teckningsoptionsprogrammen. De två nya teckningsoptionsprogrammen föreslås, tillsammans med tidigare utgivna teckningsoptioner, vid tidpunkten för teckning, efter nyttjande, uppgå till högst nio (9) procent av antalet utgivna aktier i bolaget.

Punkt 15(a). Beslut om emission av teckningsoptioner till styrelsens ordförande.

Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 53,7 procent av aktierna, föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till styrelseordföranden. En förutsättning för att styrelseordföranden ska erbjudas att teckna teckningsoptioner, är att denne dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket denne ska vara förpliktad att erbjuda Spago Nanomedical att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om uppdraget upphör inom fyra (4) år eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Om årsstämman beslutar i enlighet med bolagets större aktieägares förslag kan högst 344 083 teckningsoptioner komma att ges ut och bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 344 083 kr. Antalet teckningsoptioner som ges ut, får dock tillsammans med teckningsoptioner styrelseordföranden sedan tidigare innehar i bolaget vid tidpunkten för teckning, efter utnyttjande, representera högst fyra (4) procent av antalet aktier i bolaget.

Betalning för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska betalas ett belopp om preliminärt 0,75 kr per teckningsoption, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Den preliminära optionspremien är beräknat per den 10 april 2017 och kan komma att justeras något enligt Black & Scholes-modellen med hänsyn till den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Aktietorget under perioden 3 – 16 maj 2017.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna

Teckning ska ske på teckningslista, från och med den 17 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. Betalning ska erläggas i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Teckningskurs

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 3 maj – 16 maj 2017 framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Spago Nanomedicals aktie på Aktietorget. Teckningskursen och det antal aktier som en teckningsoption berättigar till kan komma att omräknas vid fondemission, samt i vissa andra fall. Omräkning ska inte genomföras vid nyemissioner enligt 13, 14 eller 15 kap aktiebolagslagen.

Tid när teckningsoptionerna får utnyttjas

Innehavaren av teckningsoptionerna har rätt att teckna nya aktier i bolaget under två veckor direkt efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för perioden januari – mars 2022.

Rätt till teckning och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma styrelseordföranden i bolaget. Skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedöms vara till fördel för bolaget att styrelseordföranden genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att fortsätta bygga upp ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt lojalitet med bolaget stimuleras under de kommande åren.

Rätt till utdelning

De nya aktierna i bolaget som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Punkt 15(b). Beslut om emission av teckningsoptioner till verkställande direktör och anställda

Bolagets större aktieägare, tillsammans representerande cirka 53,7 procent av aktierna, föreslår att årsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner till, verkställande direktören, forskningschefen och övriga anställda på nedan angivna villkor.

En förutsättning för att de anställda ska erbjudas att teckna teckningsoptioner, är att dessa dessförinnan ingått ett s.k. hembudsavtal enligt vilket de ska vara förpliktade att erbjuda Spago Nanomedical att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen upphör inom fyra (4) år eller om teckningsoptionerna ska överlåtas.

Givet att årsstämman beslutar i enlighet med bolagets större aktieägares förslag kan högst 378 062 teckningsoptioner komma att ges ut och bolagets aktiekapital komma att ökas med högst 378 062  kr. Antalet teckningsoptioner som ges ut till anställda, får dock tillsammans med tidigare utgivna teckningsoptioner i bolaget och som innehas av anställda vid tidpunkten för teckning, efter utnyttjande, representera högst fem (5) procent av antalet aktier utgivna i bolaget.

Betalning för teckningsoptionerna

För teckningsoptionerna ska betalas ett belopp om preliminärt 0,75 kr per teckningsoption, vilket motsvarar ett bedömt marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen. Den preliminära optionspremien är beräknat per den 10 april 2017 och kan komma att justeras något enligt Black & Scholes-modellen med hänsyn till den genomsnittliga volymviktade betalkursen för bolagets aktie på Aktietorget under perioden 3 – 16 maj 2017.

Teckning och betalning av teckningsoptionerna

Teckning ska ske på teckningslista, från och med den 17 maj 2017 till och med den 31 maj 2017. Betalning ska erläggas i samband med teckningen. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Rätt till teckning och skälen för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt

Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska rätt att teckna teckningsoptionerna tillkomma verkställande direktören, forskningschefen samt övriga anställda i bolaget, totalt högst 14 personer.

Skäl för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det bedöms vara till fördel för bolaget att anställda i bolaget, genom utnyttjande av teckningsoptioner, ska beredas möjlighet att bygga upp ett betydande långsiktigt aktieägande i bolaget. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling förstärks och att fortsatt lojalitet med bolaget stimuleras under de kommande åren.

I enlighet med ovan kan teckning av teckningsoptioner ske enligt följande:

 • Spago Nanomedicals verkställande direktör ska ha rätt att teckna högst 129 031 teckningsoptioner. Vid tilldelning ska styrelsen tillse att den verkställande direktören högst kan komma att inneha 129 031 teckningsoptioner inklusive tidigare utgivna teckningsoptioner,
 • Spago Nanomedicals forskningschef ska ha rätt att teckna högst 129 031 teckningsoptioner. Vid tilldelning ska styrelsen tillse att forskningschefen högst kan komma att inneha 129 031 teckningsoptioner inklusive tidigare utgivna teckningsoptioner, och
 • övriga anställda (högst 12 personer) ska ha rätt att teckna högst 10 000 teckningsoptioner vardera.

Teckningskurs

Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 200 procent av genomsnittet av den för varje handelsdag under perioden 3 maj-16 maj 2017 framräknade genomsnittliga volymviktade betalkursen för Spago Nanomedicals aktie på Aktietorget. Teckningskursen och det antal aktier som en teckningsoption berättigar till kan komma att omräknas vid fondemission samt i vissa andra fall. Omräkning ska inte genomföras vid nyemissioner enligt 13, 14 eller 15 kap aktiebolagslagen.

Tid när teckningsoptionerna får utnyttjas

Innehavaren av teckningsoptionerna har rätt att teckna nya aktier i bolaget under två veckor direkt efter offentliggörandet av bolagets kvartalsrapport för perioden januari – mars 2022.

Rätt till utdelning

De nya aktierna i bolaget som tillkommer genom utnyttjande av teckningsoptionerna ska berättiga till utdelning från och med att de är införda i den av Euroclear Sweden förda aktieboken.

Övrig information avseende beslutsförslagen under 15 (a) och (b)

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen förordnar, ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att erfordras vid registrering hos Bolagsverket och Euroclear Sweden.

Majoritetskrav

Beslut under denna punkt är giltigt endast om det biträds av aktieägare representerande minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Övrig information

Antal aktier

I Spago Nanomedical finns totalt 8 602 082 aktier med en röst vardera, således totalt 8 602 082 röster.

Aktieägares frågerätt

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut framgår ovan. Årsredovisningen samt villkoren för Spago Nanomedical AB:s teckningsoptioner 2017 / 2022 kommer att hållas tillgänglig hos Spago Nanomedical, och på www.spagonanomedical.se, senast från och med onsdagen den 26 april 2017 och skickas till de aktieägare som begär det och uppger sin post- eller e-postadress.

________________

Lund i april 2017

Spago Nanomedical AB (publ)

 

PDF: Kallelse till årsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

PDF: Villkor optionsprogram, ordförande »

PDF: Villkor optionsprogram, anställda »