18 May, 2017

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen och bolagets aktieägare lagt fram.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för utvecklingen i bolaget.

Tyngdpunkten i presentationen låg på utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2016 samt att årets resultat

skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 53 097 774 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Leander, Sten Nilsson och Peter Wulff. Anna Sundlöv valdes till ny styrelseledamot och Eva Redhe omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 85 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital.

Årsstämman beslutade att emittera högst 344 083 teckningsoptioner till styrelsens ordförande och högst 378 062 teckningsoptioner till verkställande direktören och anställda.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB »