22 Sep, 2017

Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) beslutade idag i enlighet med styrelsens förslag och godkände styrelsens beslut om ändringar av bolagsordningen och en företrädesemission som i ett första steg tillför bolaget upp till cirka 48,7 MSEK.

”Behovet av alternativa kontrastmedel för MR har ökat efter att både FDA- och EMA-kommittéer varnat för befintliga gadoliniumbaserade medel. Vårt SpagoPix är inte bara fritt från gadolinium utan tycks dessutom generera bilder för tumördiagnostik av högre kvalitet”, sade VD Mats Hansen vid stämman. ”Jag hyser stark tilltro till att vi under kommande år ska kunna skapa betydande värden för aktieägarna.”

Emissionen av units förväntas inbringa ca 48,7 MSEK före transaktionskostnader, vilket i huvudsak ska användas till att finansiera förberedelse och start av den inledande kliniska utvecklingen av SpagoPix. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt, Tumorad®, med primärt mål att generera preklinisk proof of concept. Det ytterligare kapitaltillskott om ca 39 MSEK som kan tillkomma genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna avses användas till slutförande av klinisk prövning av SpagoPix och partner-aktiviteter, samt förberedelse för och genomförande av en så klinisk kallad fas 0-studie med Tumorad®.

Vid extra bolagsstämman fattades följande beslut:

Ändring av bolagsordningen

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och för antalet aktier. Ändringen innebär att gränserna för aktiekapitalet och antal aktier ändras till att vara lägst 8 000 000 kronor och högst 32 000 000 kronor respektive lägst 8 000 000 aktier och högst 32 000 000 aktier. Vidare beslutade bolagsstämman att i bolagsordningens § 12 justera benämningen av lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument i enlighet med styrelsens förslag, mot bakgrund av att lagen ändrat namn.

Godkännande av beslut om företrädesemission

Extra bolagsstämman beslutade vidare att godkänna styrelsens beslut om att genomföra en nyemission av s.k. units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen genomförs, i huvudsak, på följande villkor:

  •  Aktieägare i bolaget erhåller två (2) uniträtter för vardera på avstämningsdagen innehavd aktie. Tre (3) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En unit innefattar en (1) aktie och fyra (4) teckningsoptioner.
  •  Teckningskursen är 8,50 SEK per unit.
  •  Teckning av units ska ske under perioden 4 – 18 oktober 2017, med rätt för styrelsen att förlänga teckningsperioden och tiden för betalning.
  •  Fem (5) teckningsoptioner berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i bolaget under perioden 11 – 22 mars 2019 med en rabatt om 30 % jämfört med volymvägd genomsnittlig aktiekurs i bolaget under perioden 25 februari – 8 mars 2019 (dock lägst 8,50 SEK per aktie).
  •  Högst 5 734 721 units kan emitteras, vilket vid full teckning kommer innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 5 734 721 kronor. Vidare kan högst 22 938 884 teckningsoptioner utges, berättigande till teckning av högst 4 587 776 aktier i bolaget. Bolagets aktiekapital kan således komma att öka med ytterligare högst 4 587 776 SEK genom nyttjande av teckningsoptionerna.
  •  Avstämningsdag för rätten att erhålla uniträtter är den 29 september 2017.

Teckningsförbindelser som motsvarar cirka 60 procent av företrädesemissionen har erhållits från ett antal större ägare samt vissa av styrelsens ledamöter. Utöver inhämtade teckningsförbindelser har ett garantiåtagande om totalt ca 10 MSEK ingåtts mellan Spago och en av bolagets ägare.

Prospekt är beräknat att offentliggöras omkring den 26 september 2017. Fullständiga villkor och anvisningar och information om tecknings- och garantiåtaganden kommer att finnas tillgängliga i Spagos prospekt som tillsammans med informationsfolder publiceras på bolagets, AktieTorgets och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.aktietorget.se, www.redeye.se).

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Affärsmodellen bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 september 2017.

  PDF: Kommuniké från bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ) »