12 Dec, 2023

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical delregistrerad

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har idag registrerats och handeln med betald tecknad unit (”BTU”) upphör den 15 december 2023. På grund av regulatoriska skäl är vissa garanter förhindrade att motta aktier i företrädesemissionen utan att först erhålla godkännande från Inspektionen för strategiska produkter (”ISP”). Bolaget har därför senarelagt leveransen och den slutliga registreringen av totalt 30 913 334 aktier respektive 30 913 334 teckningsoptioner till dess att erforderliga godkännanden erhållits, vilket beräknas ske i början av 2024.

Företrädesemissionen som beslutades av bolagsstämman den 31 oktober 2023 har idag registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTU är den 15 december 2023. Stoppdag är den 19 december 2023, varefter utbokning av aktier och teckningsoptioner på respektive aktieägares VP-konto/depå kommer att ske den 21 december 2023.

Till följd av ikraftträdandet av lagen (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar, har Spago Nanomedical senarelagt leveransen och den slutliga registreringen av totalt 30 913 334 aktier respektive 30 913 334 teckningsoptioner till vissa garanter i företrädesemissionen till dess att erforderliga godkännanden erhållits från ISP, vilket beräknas ske i början av 2024.

Det föregående innebär att antalet aktier respektive aktiekapitalet i Spago Nanomedical nu uppgår till 187 351 601 aktier respektive 18 735 160,10 SEK, men att antalet aktier respektive aktiekapitalet kommer att uppgå till 218 264 935 aktier respektive 21 826 493,50 SEK när den slutliga registreringen är genomförd.