7 Dec, 2023

Första patienten doserad i Spago Nanomedicals kliniska fas I/IIa-studie inom Tumorad®-programmet

Spago Nanomedical AB (publ) meddelade idag att den första cancerpatienten framgångsrikt har doserats i den kliniska fas I/IIa-studien Tumorad-01 med läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. Initiala data avseende säkerhet och biodistribution från studiens fas I-del bedöms kunna rapporteras redan under första halvåret 2024.

Tumorad-01 är en fas I/IIa first-in-human-studie i patienter med avancerad cancer med det primära syftet att utvärdera säkerhet, tolerabilitet, dosimetri och initial effekt av 177Lu-SN201. Fas I-delen av studien är designad för upp till 30 cancerpatienter och har som mål att baserat på säkerhet och biodistribution identifiera en möjlig terapeutisk dos för vidare tester i utvalda patientgrupper i fas IIa-delen av studien.

"Vi ser med glädje att den första patienten med avancerad cancer nu framgångsrikt doserats i denna första studie i människa inom Tumorad-programmet. Med en studiedesign som möjliggör kontinuerlig datarapportering förväntar vi oss initiala data som visar på biodistribution och ansamling av 177Lu-SN201 i tumörer hos cancersjuka patienter tidigt i studien. Dessa data är av stor betydelse då de kan ge en indikation om substansens användbarhet i cancerpatienter”, säger VD Mats Hansen.

Studien drivs initialt vid ett antal kliniker i Australien och efterhand som studien fortskrider kan även kliniker i andra länder komma att inkluderas. 

Studiedetaljer kommer att publiceras på www.clinicaltrials.gov.

Kliniska bevis på selektiv tumöransamling av Spago Nanomedicals funktionella nanopartiklar har tidigare genererats med MRT-kontrastmedlet SN132D hos patienter med bröstcancer. I Tumorad-läkemedelskandidaten 177Lu-SN201 kombineras samma typ av noggrant optimerade polymera nanomaterial med den kliniskt effektiva radioisotopen lutetium-177 (177Lu), som sedan tidigare används i marknadsgodkända läkemedel. Detta gör 177Lu-SN201 till en lovande ny radionuklidterapi för tumörselektiv behandling av cancer med potentiell användning i flera olika tumörtyper.

Studien Tumorad-01 är designad för att möjliggöra tidiga data som visar på biodistribution och ansamling av 177Lu-SN201 i tumörer hos cancersjuka patienter. Vid en gynnsam fördelning av strålning till tumörer jämfört med andra organ har 177Lu-SN201 goda förutsättningar för att bli ett effektivt läkemedel mot cancer.