9 Nov, 2023

Idag börjar teckningsperioden i Spago Nanomedicals företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPAGO NANOMEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION.

Idag inleds teckningsperioden i Spago Nanomedical AB (publ):s (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) fullt säkerställda företrädesemission av units om cirka 30,6 MSEK, före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") som föreslogs av styrelsen den 5 oktober 2023 och beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 7 november 2023 berättigar till sju (7) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO12.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 0,24 SEK per unit, vilket motsvarar 0,24 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden löper från och med idag, den 9 november 2023, till och med den 23 november 2023.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 30,6 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen.
  • Likviden från Företrädesemissionen möjliggör bland annat den fortsatta utvecklingen av Tumorad, innefattande bland annat inkludering av patienter och inhämtning av initiala resultat i den första kliniska studien med Tumorad i cancerpatienter.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt (”Prospektet”) som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 7 november 2023. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

9 – 20 november 2023 Handel i uniträtter
9 – 23 november 2023 Teckningsperiod
9 november 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 27 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.