28 May, 2020

Kommuniké från årsstämma 2020 i Spago Nanomedical AB (publ)

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits idag, den 28 maj 2020, varvid stämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkningen för 2019 och bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2019.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att ingen utdelning ska ske och att i ny räkning ska överföras 42 209 217 kronor.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Peter Leander, Sten Nilsson, Kari Grønås, Eugen Steiner och Nicklas Westerholm. Eugen Steiner omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 200 000 kr (oförändrat) till styrelsens ordförande och med 95 000 kr (oförändrat) till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission
Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av högst 20 procent av det totala antalet aktier i bolaget vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet i syfte att bredda Spagos ägarbas genom att erbjuda finansiella och industriella investerare att investera i Spago.
 

Beslut om ändring av bolagsordning
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningens § 1 så att ”firma” ersätts med ”företagsnamn”, § 4 så att gränserna för bolagets aktiekapital justeras, § 5 så att gränserna för antalet aktier justeras och att rubriken ändras något, samt § 9 så att bestämmelsen, med anledning av förväntade kommande lagändringar, enbart behandlar kravet på föranmälan till bolagsstämma.