10 May, 2023

Kommuniké från årsstämma 2023 i Spago Nanomedical AB

Spago Nanomedical AB (publ) har idag den 10 maj 2023 hållit årsstämma. Vid årsstämman beslutades förändringar i bolagets styrelse för ökat kommersiellt fokus, inklusive val av Hans Arwidsson som ny styrelseordförande och Alan Raffensperger som ny styrelseledamot.

Vid årsstämman fattades även bland annat följande beslut:

Resultatdisposition och ansvarsfrihet
I enlighet med styrelsens förslag ska ingen utdelning ske och 18 099 KSEK ska överföras i ny räkning.

Resultat- och balansräkningen för 2022 fastställdes och ansvarsfrihet beviljades till styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2022.

Val av styrelse och styrelsearvoden
Styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter och inga suppleanter. Styrelseledamöterna Kari Grønås och Nicklas Westerholm omvaldes och Hans Arwidsson och Alan Raffensperger nyvaldes till ledamöter av styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Hans Arwidsson valdes som styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 300 000 kr (200 000 kr) till styrelsens ordförande och med 150 000 kr (95 000 kr) till var och en av de övriga styrelseledamöterna.

Val av revisor och revisorsarvode
I enlighet med valberedningens förslag omvaldes BDO Mälardalen AB till revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2024. Auktoriserade revisorn Jörgen Lövgren kommer att vara huvudansvarig för revisionen. Ersättning till bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner
För tiden intill nästkommande årsstämma bemyndigades styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner genom kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Genom beslut med stöd av bemyndigandet om emission av aktier och/eller teckningsoptioner utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier kunna ges ut som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för utnyttjandet av bemyndigandet. Genom beslut med stöd av bemyndigandet med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska sammanlagt högst så många aktier och/eller teckningsoptioner kunna ges ut som motsvarar 20 procent av det totala antalet aktier vid tidpunkten för utnyttjande av bemyndigandet första gången.

Beslut om ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet
Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att justera gränserna för antalet aktier respektive aktiekapitalet i bolagsordningen (§ 4 och § 5). Stämman beslutade vidare i enlighet med styrelsens förslag om att minska bolagets aktiekapital med 81 849 350,70 kronor för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska ske utan indragning av aktier, varvid kvotvärdet ändras från 1,00 kr till 0,10 kr. Minskningen kan verkställas först efter att tillstånd erhållits från Bolagsverket, eller i tvistiga fall, tingsrätten.