18 May, 2017

Kommuniké från årsstämma i Spago Nanomedical AB

Årsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) har hållits den 17 maj 2017 varvid stämman beslutade i enlighet med samtliga förslag styrelsen och bolagets aktieägare lagt fram.

Under sitt anförande på årsstämman redogjorde VD Mats Hansen för utvecklingen i bolaget.

Tyngdpunkten i presentationen låg på utvecklingsprojekten SpagoPix och Tumorad.

Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut:

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för 2016 samt att årets resultat

skulle avräknas mot den balanserade vinsten och att i ny räkning överföres 53 097 774 kronor.

Årsstämman beslutade att bevilja styrelsen och VD ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. Vidare beslutade årsstämman att styrelsen ska bestå av sex ordinarie ledamöter. Till ledamöter av styrelsen omvaldes Eva Redhe, Andreas Bunge, Peter Leander, Sten Nilsson och Peter Wulff. Anna Sundlöv valdes till ny styrelseledamot och Eva Redhe omvaldes till styrelseordförande.

Styrelsearvode för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 85 000 kr till var och en av de övriga styrelseledamöterna som inte är anställda i bolaget.

Årsstämman beslutade vidare att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier motsvarande högst 10 procent av bolagets registrerade aktiekapital.

Årsstämman beslutade att emittera högst 344 083 teckningsoptioner till styrelsens ordförande och högst 378 062 teckningsoptioner till verkställande direktören och anställda.