12 Nov, 2015

Kommuniké från extra bolagsstämma i Spago Nanomedical AB (publ)

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag att dagens extra bolagsstämma i Stockholm godkände bolagets företrädesemission som hade offentliggjorts den 27 oktober 2015.

Under sitt anförande på stämman redogjorde VD Mats Hansen för bakgrund och motiv för bolagets kapitalanskaffning.

"Behovet av nya alternativ för detektion och bekämpning av cancer fortsätter att öka. Spago Nanomedical har utvecklat ett unikt material med goda egenskaper för att möjliggöra både diagnostik och behandling av tumörer.

Nuvarande version av SpagoPix uppvisar alla egenskaper vi önskar se när det gäller funktion i kroppen för att kunna gå vidare in i nästa steg, regulatoriska säkerhetsstudier, vilket vi ser som en viktig riskreduktion av projektet.

Sedan vi uppnått de önskvärda egenskaperna in vivo fokuserar vi främst på att säkerställa lagringsstabiliteten för ytskiktet hos det slutliga SpagoPix materialet och vi arbetar nu parallellt med att testa flera varianter av ytskikt för att på snabbast möjliga vis komma fram till en slutlig produktkandidat. Detta har högsta prioritet i verksamheten.

Kapitaltillskottet om cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader som företrädesemissionen kommer inbringa ska användas till fortsatta satsningar på SpagoPix inför första kliniska studien genom att färdigställa det slutliga SpagoPix materialet och genomföra det prekliniska regulatoriska utvecklingsprogrammet samt initiera extern produktion av SpagoPix."

Beslut fattade vid extra bolagsstämman

Den extra bolagstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 26 oktober 2015 att öka bolagets aktiekapital genom en nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen genomförs, i huvudsak, på följande villkor:

  • Aktieägare i Spago Nanomedical har företrädesrätt att teckna tre (3) nya aktier per åtta (8) befintliga aktier.
  • Teckningskursen är 11 kronor per ny aktie, vilket motsvarar en total emissionslikvid om cirka 22,8 Mkr före emissionskostnader (innefattande bland annat kostnader för emissionsgarantier).
  • Teckningsperioden är den 20 november – 4 december 2015, med möjlighet för styrelsen att förlänga teckningsperioden.
  • Högst 2 073 295 nya aktier kan emitteras, vilket vid full teckning kommer innebära en ökning av aktiekapitalet med högst 2 073 295 kr.
  • Avstämningsdag vid Euroclear Sweden för rätten att erhålla teckningsrätter är den 17 november 2015.

Teckningsförbindelser som representerar 26,3 procent av företrädesemissionen har erhållits från ett antal större ägare samt vissa av styrelsens ledamöter. Utöver inhämtade teckningsförbindelser är företrädesemissionen även till fullo garanterad av ett garantikonsortium.

Detaljerade villkor för företrädesemissionen och information om garantikonsortiumet kommer att framgå av det emissionsmemorandum som förväntas att offentliggöras av bolaget omkring den 17 november 2015.

Den extra bolagstämman beslutade även att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen fram till nästa årsstämma, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier. Vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, får högst 1 000 000 nya aktier emitteras. Emissionskursen i sådana emissioner ska vara marknadsmässig.

För ytterligare information kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 76 776 42 94, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MRT) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.