21 Jan, 2016

Nyemissionen i Spago Nanomedical AB (publ) har registrerats

Under december 2015 genomförde Spago Nanomedical AB (publ) en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Emissionen, som har tillfört Spago cirka 19,5 MSEK efter emissionskostnader, har nu registrerats av Bolagsverket. I samband med registreringen kommer betalda tecknade aktier (BTA) att avregistreras och ersättas av nya aktier. Sista dag för handel med BTA på AktieTorget är den 25 januari 2016 och BTA kommer att omvandlas till aktier den 29 januari 2016.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 2 073 295 till totalt 7 602 082 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 073 295 kronor till totalt 7 602 082 kronor.

Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare till Spago Nanomedical i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MRT) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.