23 Nov, 2023

Sista dagen i teckningsperioden i Spago Nanomedicals företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPAGO NANOMEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION.

Idag, den 23 november 2023, är den sista dagen i teckningsperioden i Spago Nanomedical AB (publ):s (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) fullt säkerställda företrädesemission av units om cirka 30,6 MSEK, före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") som föreslogs av styrelsen den 5 oktober 2023 och beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023.

För fullständig information om Företrädesemissionen hänvisas till det prospekt (”Prospektet”) som upprättats av styrelsen med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 7 november 2023. Prospektet finns tillgängligt på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Prospektet finns även tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

9 – 23 november 2023 Teckningsperiod
9 november 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 27 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.