14 Feb, 2017

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Perioden januari – december i sammandrag

 • Periodens resultat uppgick till -7 540 Tkr (-6 824 Tkr).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr (-1,18 kr).
 • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 16 769 Tkr (21 317 Tkr).


Viktiga händelser under perioden

 • Uppskalning av produktion av SpagoPix inleddes.
 • Aktiv ingrediens för SpagoPix fastställdes.
 • Peter Wulff nominerades till och invaldes i styrelsen.
 • En riktad emission, som tillförde Spago Nanomedical ca14 Mkr efter emissionskostnader, genomfördes i april och registrerades hos Bolagsverket i maj.  
 • Biologisk verifiering av produktkandidat har inletts. 
 • Produktkandidat för SpagoPix utsedd. Den slutliga formuleringen har verifierats biologiskt och uppfyller uppställda kriterier avseende toxicitet och tolererbarhet i pilotstudier.  
 • Förändring i ägarstruktur, ordförande och VD samt flera större aktieägare ökar sitt innehav i Spago Nanomedical i samband med att 756 000 aktier, totalt ca 9% av bolaget, byter ägare. 
 • Uppskalad produktionsprocess etablerad.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat ytskikt har lämnats in.
 • Produktpatent för SpagoPix godkänt i Japan.

Bokslutskommunikéni sin helhet distribueras tillsammans med detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Spago Nanomedicals hemsida, www.spagonanomedical.se.