24 Aug, 2022

Spago Nanomedical delårsrapport januari-juni 2022

Stärkta finanser stödjer utvecklingsprogrammet
 
APRIL – JUNI I SAMMANDRAG
· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 304 KSEK (267 KSEK).
· Resultatet för kvartalet uppgick till -9 565 KSEK (-11 607 KSEK).
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -11 084 KSEK (-13 450 KSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,23 SEK (-0,28 SEK).
· Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 29 414 KSEK (76 873 KSEK). Nettolikviden om 51,7 MSEK från den företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 28 juni 2022, erhölls först efter kvartalets utgång.
  
JANUARI – JUNI I SAMMANDRAG
· Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 515 KSEK (367 KSEK).
· Resultatet för halvåret uppgick till -19 445 KSEK (-17 675 KSEK).
· Rörelsens kostnader för halvåret uppgick till -22 184 KSEK (-20 889 KSEK).
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för halvåret uppgick till -0,47 SEK (-0,47 SEK).
 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Förlängt patentskydd för SpagoPix i Japan och USA till minst 2038.
· Spago Nanomedical tog in cirka 58,4 MSEK före emissionskostnader i Företrädesemissionen, vilken tecknades till totalt 94,6%. Företrädesemissionen syftar till att accelerera utvecklingen och inleda kliniska studier i cancerpatienter med radionuklidterapin Tumorad® (177Lu-SN201).
 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
· Styrelsen beslutade om att emittera 1 079 161 nya aktier i en riktad emission till de garanter i Företrädesemissionen som valde att erhålla ersättning i form av nyemitterade aktier i bolaget.

VD HAR ORDET
Den gynnsamma och intensiva inledningen på året höll i sig under andra kvartalet med fortsatt god utveckling för båda våra projekt, SpagoPix (SN132D) och Tumorad (177Lu-SN201). Under perioden kunde vi dessutom säkra finansieringen för den fortsatta utvecklingen av vårt radionuklidterapiprojekt, Tumorad.
 
Mot bakgrund av tidigare framgångsrika prekliniska resultat som visar att 177Lu-SN201 signifikant fördröjer tumörtillväxt och förlänger överlevnaden i både en modell för aggressiv bröstcancer och en för kolorektalancer, är vårt primära fokus nu att komma i gång med kliniska studier av 177Lu-SN201 i cancerpatienter. Parallellt med de kliniska förberedelserna pågår prekliniska aktiviteter för att bredda fältet för Tumorad till ytterligare potentiella indikationer med stora medicinska behov, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Detta är ett viktigt arbete för att positionera projektet och lägga grunden för den kliniska och regulatoriska strategin.
 
Ett annat prioriterat område för oss är att slutföra den pågående kliniska fas I-studien SPAGOPIX-01 med MR-kontrastmedlet SN132D. Studien har redan visat att SN132D tydligt ansamlas i cancertumörer och ger bilder som med både hög precision och positiv kontrast visar bröstcancertumörer utan bakgrundsbrus. Utöver de positiva resultaten i bröstcancer visar studien också att SN132D ger god kontrast i levern och bukspottskörteln (pankreas). Det medicinska behovet av bättre bilddiagnostik för patienter med pankreascancer är mycket stort. Vi har därför öppnat den pågående studien även för denna patientgrupp för att på ett kostnadseffektivt sätt visa på en bredare potential för SN132D. Vi utvärderar också möjligheterna för SN132D i andra indikationer där EPR-effekten är väldokumenterad både inom och utom cancerområdet och ser goda möjligheter att positionera SN132D i viktiga indikationer med stort kliniskt behov av förbättrad bilddiagnostik. Med dessa positiva resultat och utsikter fortsätter vi dialogen med potentiella utvecklingspartners.
 
I slutet av juni kunde vi redovisa utfallet i vår företrädesemission, som tillförde bolaget drygt 58 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Jag är väldigt glad för det förtroende som befintliga och nya aktieägare visar oss. Båda våra projekt har levererat lovande resultat, och det är viktigt att hålla uppe tempot i den fortsatta utvecklingen. Kapitalanskaffningen ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att fortsätta att bygga framtida värde för både patienter och aktieägare. Vi ser, inte minst, stora potentiella aktieägarvärden i att avancera och accelerera utvecklingen i Tumorad-projektet, givet en unik behandlingsprincip, en betydande marknadspotential samt ett stort intresse för radionuklidterapi bland såväl läkemedelsbolag som investerare.
 
Under perioden kunde vi också förlänga patentskyddet för SpagoPix i både USA och Japan till minst 2038. Det godkända patentet, med titeln ”Chemical Compounds for Coating of Nanostructures”, omfattar ytmaterialet (coating) i våra unika nanopartiklar. Patentet har redan godkänts i Europa, och ytterligare godkännanden förväntas i fler länder. Det förstärkta patentskyddet är centralt för att vi på bästa möjliga sätt ska kunna maximera värdet på vår projektportfölj.
 
Stärkt av såväl finansiering som positiv utveckling i projekten ser jag fram emot att uppdatera er vid kommande milstolpar.

Mats Hansen, VD
Spago Nanomedical AB (publ)

Delårsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida; https://spagonanomedical.se/investor-relations/#financial-reports