8 Nov, 2022

Spago Nanomedical delårsrapport januari-september 2022

Intensiva förberedelser för att ta Tumorad in i klinik
 
JULI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG
· Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 397 KSEK (195 KSEK)
· Resultatet för kvartalet uppgick till -8 594 KSEK (-10 103 KSEK)
· Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -10 406 KSEK (-11 756 KSEK)
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,11 SEK (-0,26 SEK)
· Likvida medel uppgick vid utgången av kvartalet till 71 234 KSEK (65 987 KSEK)
  
JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG
· Nettoomsättningen för året uppgick till 912 KSEK (561 KSEK)
· Resultatet för året uppgick till -28 039 KSEK (-27 778 KSEK)
· Rörelsens kostnader för året uppgick till -32 590 KSEK (-32 645 KSEK)
· Resultat per aktie, före och efter utspädning, för året uppgick till -0,51 SEK (-0,67 SEK)
 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET
· Spago Nanomedical tillfördes 51.7 MSEK efter emissionskostnader i företrädesemissionen, i vilken teckningsperioden löpte ut den 28 juni 2022. Nettolikviden avses användas för att inleda den fösta delen av en klinisk fas I/IIa studie i cancerpatienter med bolagets radionuklidterapiprojekt Tumorad.
· Ett abstract som omfattar de första resultaten från bolagets fas I-studien SPAGOPIX-01 antogs för posterpresentation vid 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium® (SABCS) den 6–10 december 2022
 
 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET
· Inga händelser att rapportera

VD HAR ORDET
Tack vare en framgångsrik företrädesemission i slutet av juni kunde vi gå in i det tredje kvartalet med förstärkta finanser. Det ger oss utrymme att ta vårt radionuklidterapiprojekt Tumorad® (177Lu-SN201) vidare till klinisk utveckling, samtidigt som vi inom ramen för tidigare budget kan avsluta den pågående fas 1-studien med SpagoPix och förbereda projektet för nästa steg.
 
Jag är mycket glad och stolt över det förtroende som befintliga och nya aktieägare visade oss. Genom kapitalanskaffningen, som tillförde bolaget drygt 58 MSEK före emissionskostnader, har vi nu förutsättningar att fokusera fullt ut på att fortsätta att bygga framtida värde för både patienter och aktieägare.
 
Framförallt ser vi stora potentiella aktieägarvärden i utvecklingen i Tumorad-projektet, med dess unika behandlingsprincip och betydande marknadspotential, samt det ökande intresset för radionuklidterapi bland såväl läkemedelsbolag som investerare. 177Lu-SN201 tillhör en ny generation radionuklidbehandlingar som ger möjlighet att med precision behandla cancer, antingen som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel. Givet att vi kan uppvisa god klinisk effekt i våra studier kan 177Lu-SN201 därmed bli ett välkommet tillskott inom cancervården.
 
Vårt primära fokus är nu att komma i gång med kliniska studier av 177Lu-SN201 i cancerpatienter, och som tidigare meddelats siktar vi på att ansöka om prövningstillstånd för en klinisk fas I/IIa-studie. Samtidigt som vi fokuserar på förberedande aktiviteter inför den studien pågår intensiva prekliniska aktiviteter för att visa på bredden i Tumorads potentiella behandlingsområde inom indikationer med stora medicinska behov, både som monoterapi och i kombination med andra läkemedel. Dessa data bedömer vi vara av stor vikt för positioneringen av projektet samt för att lägga grunden för den fortsatta kliniska och regulatoriska strategin.
 
Ett annat prioriterat område för oss är slutförandet av den kliniska fas I-studien SPAGOPIX-01 med MR-kontrastmedlet SN132D. Vi har redan sett att SN132D tydligt ansamlas i cancertumörer och ger bilder som med både hög precision och positiv kontrast visar bröstcancertumörer utan bakgrundsbrus. Ett tydligt bevis för det vetenskapliga intresset för SN132D är att abstractet som omfattar de första resultaten från SPAGOPIX-01 har antagits för posterpresentation vid 2022 San Antonio Breast Cancer Symposium® (SABCS), ett väl respekterat symposium som ger toppmodern information om biologi, diagnos och terapi av bröstcancer till en internationell publik på 8 000 akademiker, forskare och läkare från mer än 80 länder.
 
Vi ser goda möjligheter att positionera SN132D i ytterligare indikationer med stort kliniskt behov av förbättrad bilddiagnostik. Här fokuserar vi främst på områden med hög marknadspotential där EPR-effekten (Enhanced Permeability and Retention effect) är väldokumenterad, både inom och utom cancerområdet. Med starka kliniska resultat och goda utsikter för SpagoPix fortsätter vi dialogen med potentiella utvecklingspartners.
 
Stärkt av såväl utfallet av företrädesemissionen som den fortsatt positiva utvecklingen i våra projekt ser jag fram emot att uppdatera er vid kommande milstolpar.

Mats Hansen, VD
Spago Nanomedical AB

Delårsrapport finns tillgänglig på bolagets hemsida; https://spagonanomedical.se/investor-relations/#financial-reports