28 Apr, 2016

Spago Nanomedical genomför riktad emission om 15 Mkr

Styrelsen i Spago Nanomedical AB har med stöd av bemyndigandet från den extra bolagsstämman den 12 november 2015 beslutat om en riktad nyemission av 1 miljon aktier till en teckningskurs om 15,00 kronor per aktie.

Teckningskursen motsvarar en överkurs om ca 7,3 procent mot volymviktad genomsnittskurs under april månad före styrelsens beslut, och en rabatt om ca 6,2 procent mot stängningskursen den 27 april 2016. Styrelsen bedömer att kursen är marknadsmässig och villkoren för emissionen fördelaktiga ur ett aktieägarperspektiv.

Emissionen riktades till nio investerare, där fem är helt nya och fyra sedan tidigare hade mindre aktieposter, som alla har ett bedömt långsiktigt intresse i bolaget. De största posterna tecknas av LMK Forward AB, Mikael Lönn, Christoffer Lönn, Magnus Claesson, samt Claes Dahlbäck, totalt 89,8 procent av emissionen.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att dra fördel av det intresse för bolaget som finns hos dessa kvalificerade investerare samt att genomföra kapitalanskaffningen på ett effektivt sätt. Styrelsen bedömer att den riktade emissionen kommer att underlätta för bolaget att öka takten i utvecklingen av projekten SpagoPix och Tumorad, och därigenom vara värdeskapande för samtliga aktieägare i Spago Nanomedical.

Genom nyemissionen tillförs Spago Nanomedical ca 15 Mkr före emissionskostnader. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om ca 12,0 procent och att antalet aktier ökar till 8 602 082.

Redeye AB har agerat finansiell rådgivare i transaktionen.  

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.