15 Mar, 2021

Spago Nanomedical klara för handel på Nasdaq

Spago Nanomedical AB (publ) aktie har godkänts för handel på Nasdaq First North Growth Market. Första dag för handel är planerad till den 26 mars 2021.

I december 2020 beslutade Spago Nanomedical att inleda en process för att byta handelsplats för bolagets aktie från Spotlight Stock Market (”Spotlight”) till Nasdaq First North Growth Market. Ansökan har nu godkänts av Nasdaq Stockholm AB. Godkännandet är villkorat av att inget inträffar i samband med listbytet som föranleder Nasdaq att göra en en annan bedömning.

Skälet för byte av handelsplats till Nasdaq First North Growth Market är att det bedöms underlätta för svenskt och internationellt institutionellt aktieägande och därmed långsiktigt stärka bolagets finansieringsmöjligheter.

”Med ett projekt i klinik och nästa på tydligt utstakat väg dit anser vi att bolaget är redo att möta ett bredare intresse från internationella och institutionella investerare. Listbytet ger en möjlighet till ökad exponering och skickar en viktig signal om våra långsiktiga ambitioner att bli ett ledande bolag inom utveckling av nanomedicin”, säger VD Mats Hansen.

Som ett led i processen att byta handelsplats har Spago Nanomedical idag ansökt om att dess aktie ska avnoteras från Spotlight. Första dag för handel av bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market är planerad till den 26 mars 2021 och sista dag för handel på Spotlight är planerad till den 25 mars 2021.

Aktieägare behöver inte vidta några åtgärder vid bytet av handelsplats. Spago Nanomedical kommer att handlas med kortnamnet ”SPAGO” på Nasdaq First North Growth Market.

Bolaget har i samband med ansökan till Nasdaq First North Growth Market upprättat ett tilläggsdokument, med viss finansiell information som i tillämpliga delar återspeglar slutförandet av den företrädesemission inklusive övertilldelningsemission vars utfall offentliggjordes den 25 februari 2021. Tilläggsdokumentet, som finns på bolagets hemsida, innehåller också viss kompletterande information som innebär att bolaget uppfyller kraven som ställs i Nasdaq First North Rulebook. Tilläggsdokumentet ska läsas som ett tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 8 februari 2021.