7 Nov, 2023

Spago Nanomedical offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) har med anledning av den fullt säkerställda företrädesemissionen av units om cirka 30,6 MSEK, före emissionskostnader ("Företrädesemissionen") som föreslogs av styrelsen den 5 oktober 2023 och beslutades av den extra bolagsstämman den 31 oktober 2023, upprättat ett EU-tillväxtprospekt ("Prospektet"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Sammanfattning av Företrädesemissionen

  • Varje befintlig aktie i Bolaget per avstämningsdagen den 7 november 2023 berättigar till sju (7) uniträtter. Fem (5) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. Varje unit består av en (1) aktie och en (1) teckningsoption av serie TO12.
  • Teckningskursen i Företrädesemissionen är fastställd till 0,24 SEK per unit, vilket motsvarar 0,24 SEK per ny aktie. Teckningsoptionerna utges vederlagsfritt.
  • Teckningsperioden löper från och med den 9 november 2023 till och med den 23 november 2023.
  • Inför Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser och ingått avtal om emissionsgarantier uppgående till totalt cirka 30,6 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av Företrädesemissionen.
  • Likviden från Företrädesemissionen möjliggör bland annat den fortsatta utvecklingen av Tumorad, innefattande bland annat inkludering av patienter och inhämtning av initiala resultat i den första kliniska studien med Tumorad i cancerpatienter.

”Vi ser stora potentiella aktieägarvärden i att avancera och accelerera utvecklingen av Tumorad, givet en betydande marknadspotential samt ett stort intresse för radionuklidterapiområdet hos både investerare och läkemedelsbolag. Denna kapitalanskaffning ger oss förutsättningar att fokusera fullt ut på att fortsätta att bygga värde i Tumorad”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Prospekt
Prospektet har upprättats med anledning av den förestående Företrädesemissionen och har idag, den 7 november 2023, godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s och Redeye AB:s respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets, Hagberg & Aneborn Fondkommission AB:s, samt Redeye AB:s respektive hemsidor.

Tidplan för Företrädesemissionen

7 november 2023 Avstämningsdag i Företrädesemissionen
9 – 20 november 2023 Handel i uniträtter
9 – 23 november 2023 Teckningsperiod
9 november 2023 – Fram tills dess Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket Handel i BTU
Omkring den 27 november 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemission

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.