26 Sep, 2017

Spago Nanomedical offentliggör prospekt

Styrelsen för Spago Nanomedical AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av den företrädesemission av units som beslutades av styrelsen den 22 augusti 2017 och som godkändes av bolagsstämman den 22 september 2017. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I ett första steg beräknas emissionen tillföra bolaget ca 49 MSEK.

Baserat på de framsteg bolaget gjort avseende slutförande och produktion av den produktkandidat inom SpagoPix-projektet som visat goda resultat i prekliniska studier, genomför Spago nu en företrädesemission i två steg för att finansiera den inledande kliniska utvecklingen av produktkandidaten. Utöver detta avser Spago att accelerera utvecklingen av dess andra projekt Tumorad®.

”Vi tror starkt på SpagoPix och Tumorad® och de möjligheter till nya produkter för effektiv diagnostik och behandling av cancer som projekten väntas leda till.”, säger VD Mats Hansen i VD-ordet.

Genom emissionen tillförs Spago initialt cirka 48,7 MSEK och ytterligare cirka 39 MSEK vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna till lägsta teckningskurs, före avdrag för emissionskostnader. Den initiala emissionen omfattas av teckningsförbindelser på cirka 29,1 MSEK samt ett garantiåtagande om cirka 10 MSEK, totalt cirka 39,1 MSEK motsvarande cirka 80 % av emissionslikviden.

I nyemissionen ger bolaget ut units bestående av en aktie och fyra teckningsoptioner. Aktieägare erhåller två uniträtter för varje befintlig aktie, där tre uniträtter berättigar till teckning av en nyemitterad unit. Tre befintliga aktier ger således rätt att teckna två units. Teckningskurs för aktierna är 8,50 kronor medan teckningsoptionerna är vederlagsfria och ger rätt att teckna aktier med 30% rabatt mot volymviktad aktiekurs i mars 2019.

Avstämningsdag:               29 september 2017

Teckningsperiod:               4 – 18 oktober 2017

Handel i teckningsrätter:   4 – 16 oktober 2017

Sista dag för handel inklusive rätt att teckna units är den 27 september 2017. Första dag för handel exklusive rätt att teckna units är den 28 september 2017. Även allmänheten har möjlighet att teckna.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med informationsfolder på bolagets, emissionsinstitutets, Redeye AB:s samt AktieTorgets respektive hemsidor (www.spagonanomedical.se, www.hagberganeborn.se, www.redeye.se, respektive www.aktietorget.se). Anmälningssedlar kommer att finnas tillgängliga på Bolagets samt Redeye AB:s respektive hemsidor. Vidare kommer anmälningssedel kunna erhållas genom att kontakta emissionsinstitutet på telefonnummer 08-408 933 56.

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.