27 Nov, 2023

Spago Nanomedical offentliggör utfall i företrädesemissionen

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE OM, ELLER INBJUDAN TILL, ATT FÖRVÄRVA ELLER TECKNA NÅGRA VÄRDEPAPPER I SPAGO NANOMEDICAL AB I NÅGON JURISDIKTION.

Den 31 oktober 2023 beslutade bolagsstämman i Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller ”Bolaget”) att genomföra en fullt säkerställd nyemission av units, bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO12, med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Spago Nanomedical (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden i Företrädesemissionen avslutades den 23 november 2023, och teckningssammanställningen visar att totalt 77 932 651 units, motsvarande cirka 61,2 procent av Företrädesemissionen, tecknades med och utan stöd av uniträtter. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 49 388 561 units att utnyttjas, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 37,1 procent tilldelas deltagarna i toppgarantin, bestående av de befintliga ägarna Peter Lindell, genom Cidro Förvaltning, Mikael Lönn, Eva Redhe samt styrelseledamöter Alan Raffensperger, Hans Arwidsson och Nicklas Westerholm. Genom Företrädesemissionen tillförs Spago Nanomedical sammanlagt cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader.

"Jag är väldigt glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visat bolaget. Med säkrad finansiering fortsätter vi den vidare utvecklingen av radionuklidterapin Tumorad® och läkemedelskandidaten 177Lu-SN201, där vi ser goda möjligheter att skapa betydande värde för både patienter och aktieägare. Vår första kliniska studie inom Tumorad-programmet, fas I/IIa-studien Tumorad-01, är inledd och vi ser fram emot att inkludera den första patienten inom kort”, säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical

I Företrädesemissionen erbjöds 127 321 212 units till en teckningskurs om 0,24 SEK per unit. 77 591 634 units, motsvarande cirka 60,9 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av uniträtter. Därutöver tecknades ytterligare 341 017 units utan stöd av uniträtter, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen. Totalt tecknades Företrädesemissionen, med och utan stöd av uniträtter, till cirka 61,2 procent. Därmed kommer garantiåtaganden avseende 49 388 561 units att utnyttjas, motsvarande cirka 38,8 procent av Företrädesemissionen. Spago Nanomedical tillförs därmed cirka 30,6 MSEK före emissionskostnader. 

Besked om tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter beräknas att skickas till dem som tilldelats units via avräkningsnota den 28 november 2023. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har genomförts i enlighet med de principer som angivits i prospektet som offentliggjordes den 7 november 2023.

Antal aktier och aktiekapital
Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet med 12 732 121,20 SEK, från 9 094 372,30 SEK till 21 826 493,50 SEK genom utgivande av 127 321 212 aktier, vilket innebär att det totala antalet aktier ökar från 90 943 723 till 218 264 935, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 58,3 procent av aktiekapitalet och antalet aktier.
 
Handel med BTU
Handel med betald tecknad unit (”BTU”) kommer att ske på Nasdaq First North Growth Market fram till dess att Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Registrering av Företrädesemissionen beräknas ske under vecka 49, 2023.

Teckningsoptioner
Deltagare i Företrädesemissionen har rätt att under perioden 17 – 30 maj 2024 teckna nyemitterade aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO12. En (1) teckningsoption av serie TO12 berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Spago Nanomedical, till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden 2 – 16 maj 2024, dock lägst 0,20 SEK och högst 0,80 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga emitterade teckningsoptioner av serie TO12 kommer Bolagets aktiekapital att öka med ytterligare högst 12 732 121,20 SEK och antalet aktier att öka med ytterligare högst 127 321 212 aktier. Teckningsoptionerna är föremål för sedvanliga bestämmelser om omräkning i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna.

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.