30 Jun, 2022

Spago Nanomedical offentliggör utfall i företrädesemissionen

Spago Nanomedical AB (publ) (”Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) meddelar att Bolagets företrädesemission (”Företrädesemissionen”), i vilken teckningsperioden löpte ut den 28 juni 2022, har avslutats. Företrädesemissionen har tecknats till totalt cirka 94,6 procent, varav 60,5 procent tecknades med och utan stöd av teckningsrätter samt 34,1 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen kommer Bolaget att tillföras cirka 58,4 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

"Jag är väldigt glad för det förtroende som befintliga och nya ägare visar Bolaget. Båda våra projekt levererar lovande resultat, och det är viktigt att hålla upp tempot i utvecklingen. Nu ska vi ta Tumorad in i klinik, ett steg som har potential att skapa stora värden för både aktieägare och patienter", säger Mats Hansen, VD för Spago Nanomedical.

Totalt har teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt mottagits om 31 152 120 aktier, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 60,5 procent. Av dessa har 31 021 485 aktier, motsvarande cirka 60,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats med stöd av teckningsrätter och 130 635 aktier, motsvarande cirka 0,3 procent av Företrädesemissionen, tecknats utan stöd av teckningsrätter. Totalt 10 030 155 aktier, motsvarande cirka 19,5 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade bottengarantier (emissionsgarantierna upp till 80 procent av emissionsbeloppet) och 7 500 000 aktier, motsvarande cirka 14,6 procent av Företrädesemissionen, tecknas av garanter som lämnat så kallade toppgarantier (emissionsgarantierna för över 80 procent, upp till 94,6 procent, av emissionsbeloppet). Genom Företrädesemissionen tillförs Spago Nanomedical cirka 58,4 MSEK före emissionskostnader. Kapitaltillskottet kommer att finansiera starten av den kliniska fas I/IIa-studien med produktkandidaten 177Lu-SN201 som planeras inledas under 2022.

Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer inom kort att skickas via avräkningsnota till dem som tilldelats aktier. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till någon annan. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner. Tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i prospektet som Bolaget offentliggjorde den 9 juni 2022 med anledning av Företrädesemissionen.

Genom Företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Spago Nanomedical med 48 682 275 SEK till 89 864 562 SEK och antalet aktier ökar med 48 682 275 aktier till 89 864 562 aktier. Betalda tecknade aktier (BTA) handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SPAGO BTA fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 28, 2022, och bokas därefter om till aktier efter ungefär en vecka.

I samband med Företrädesemissionen har aktieägare och externa investerare lämnat garantiåtaganden. Den garantiprovision som utgår för garantiåtagandena har garanterna möjlighet att välja om de vill få utbetald i kontant ersättning eller i form av nya aktier i Bolaget. De garanter som önskar erhålla sin garantiersättning i form av aktier ska underrätta Erik Penser Bank härom senast den 8 juli 2022. Teckningskursen för eventuella aktier som emitteras som garantiersättning har fastställts till 1,20 SEK per aktie, vilket motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen. Totalt kan högst 4 667 467 nya aktier komma att emitteras som garantiersättning till garanterna.

Erik Penser Bank är finansiell rådgivare och Cederquist är legal rådgivare till Spago Nanomedical i samband med Företrädesemissionen.