10 Jan, 2023

Spago Nanomedical publicerar vetenskaplig artikel med positiva prekliniska data med Tumorad® som behandling av solida tumörer

Spago Nanomedical AB (publ) meddelar idag publiceringen av data kring uppbyggnad, stabilitet och verkningsmekanism för läkemedelskandidaten 177Lu-SN201. De prekliniska resultaten visar att läkemedelskandidaten på ett fördelaktigt sätt ansamlas i tumörer, bromsar tumörtillväxt, resulterar i längre överlevnad jämfört med kontroll, samt lämpar sig väl för systemisk behandling av cancer. Artikeln publiceras i den vetenskapliga tidskriften ASC Omega.

”Behovet av effektivare metoder för att kunna behandla spridd och aggressiv cancer är fortsatt mycket stort. Spago Nanomedicals läkemedelskandidat 177Lu-SN201 tillhör en ny generation målsökande radionuklidbehandlingar som ger möjlighet att med precision behandla cancer, antingen som monoterapi eller i kombination med andra läkemedel. De publicerade resultaten ger ytterligare stöd för start av klinisk utveckling med Tumorad-projektet”, säger Spago Nanomedicals VD Mats Hansen.

Artikeln, med titeln "Characterization and Efficacy of a Nanomedical Radiopharmaceutical for Cancer Treatment", publicerades i den referentgranskade (”peer review”) vetenskapliga tidskriften ASC Omega. Resultaten visar att 177Lu-SN201 på ett fördelaktigt sätt ansamlas i tumörer och lämpar sig väl för systemisk behandling av cancer.

Behandling med 177Lu-SN201 bromsade tumörtillväxten och resulterade i 37% längre överlevnad jämfört med kontrollgruppen i en preklinisk modell för koloncancer. Den relativa ansamlingen av 177Lu-SN201 i tumörvävnad, som analyserades med single-photon emission computed tomography (SPECT), var 19,4% av den injicerade dosen per gram tumör vilket är något högre än motsvarande som rapporterats för Novartis-läkemedlet Lutathera, en radionuklidterapi som är godkänd av EMA och FDA för behandling av patienter med neuroendokrina tumörer.

Tidigare prekliniska resultat från regulatoriska studier visar på en god säkerhet med nanopartiklen SN201 i doser som vida överstiger den beräknade kliniska dosen. Den sammantagna bilden visar därmed att 177Lu-SN201 är en lovande ny radionuklidterapi för fysiologisk målsökning och tumörselektiv behandling av cancer med potential att rikta in sig på flera olika solida tumörtyper. De kliniska förberedelserna fortgår enligt plan och målet är att inom kort starta en fas 1/2a studie i cancerpatienter.

Artikeln finns tillgänglig för nedladdning via följande länk:
https://pubs.acs.org/action/doSearch?field1=Contrib&text1=%22Ingrid+Yao+Mattisson%22&field2=AllField&text2=&publication=&accessType=allContent&Earliest=&ref=pdf#