27 Oct, 2015

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Spago Nanomedical AB (publ) kallar till extra bolagsstämma för att genomföra en nyemission på 22,8 miljoner kronor med företräde för befintliga ägare. Emissionen är säkerställd till 100% genom teckningsförbindelser och garantier.

Styrelsen för Spago Nanomedical har, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen"). Villkoren i Företrädesemissionen innebär att åtta (8) befintliga aktier ger rätt att teckna tre (3) nya aktier till kursen 11,00 kronor för varje ny aktie. Teckningstiden löper från och med den 20 november till och med den 4 december 2015. Vid full teckning tillförs Spago Nanomedical 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader om ca 3,1 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Flera av bolagets större ägare samt vissa styrelseledamöter, representerande 26,3 procent av aktierna i Spago Nanomedical, har förbundit sig att teckna sin pro rata-del i Företrädesemissionen. Resterande del 73,7 procent av emissionen är garanterad genom att bolaget tecknat avtal med ett antal garanter.
Den extra bolagsstämman kommer att hållas den 12 november 2015 kl 11.00. Kallelse offentliggörs i särskilt pressmeddelande.
Bakgrund och motiv

Kapitaltillskottet om cirka 22,8 miljoner kronor före emissionskostnader som Företrädesemissionen kommer inbringa ska användas till fortsatta satsningar på SpagoPix inför första kliniska studien. Processen att ta fram en produktkandidat har tagit längre tid än beräknat varför kapitaltillskottet kommer att användas för att färdigställa det slutliga SpagoPix materialet och för att genomföra det prekliniska regulatoriska utvecklingsprogrammet samt initiera extern produktion av SpagoPix.

Spago Nanomedicals utvecklingsarbete baseras på en vetenskapligt robust och väletablerad mekanism, Enhanced Permeability and Retention (EPR)-effekten, som möjliggör cancerselektiv diagnostik och terapi. EPR-effekten innebär att material och molekyler av en viss storlek ansamlas i cancervävnad. Bolaget har sedan 2007 utvecklat en unik nanomedicinsk plattform som optimerats för att utnyttja EPR-effekten.

Baserat på denna patenterade teknologi bedriver Bolaget två huvudprojekt, dels SpagoPix för utveckling av ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av magnetresonanstomografi (MRT), dels Tumorad för utveckling av ny radionuklid-baserad cancerterapi.

Synergierna mellan projekten är stora då både diagnostik- och terapiutvecklingen bygger på samma mekanism och nanomedicinska plattform.
Kommentar från Spago Nanomedicals VD, Mats Hansen

"Spago är nu i processen att färdigställa sin första produktkandidat och därmed ta ett viktigt steg för att minska risken i projekten. Den förestående nyemissionen avser finansiera den regulatoriska utvecklingsfasen av SpagoPix för att bana väg för de första studierna av bolagets nanopartiklar i människa. Såväl SpagoPix som Tumorad har potential att fylla viktiga behov för diagnos och behandling av cancer."

Villkor för Företrädesemissionen i korthet
Styrelsen i Spago Nanomedical har den 26 oktober 2015 fattat beslut om att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, genomföra Företrädesemissionen om cirka 22,8 miljoner kronor.

Genom Företrädesemissionen kan högst 2 073 295 aktier ges ut och aktiekapitalet kan ökas med högst 2 073 295 kr. Teckningskursen har fastställts till 11,00 kronor per ny aktie. Rätt att få teckningsrätter ska tillkomma den som den 17 november 2015 (avstämningsdagen för Företrädesemissionen) är registrerad som aktieägare i Spago. Aktieägare i Spago har rätt att teckna tre (3) nya aktier för åtta (8) befintliga aktier. Aktieägare och allmänheten kommer att ha möjlighet att teckna de nya aktier som inte tecknas med stöd av teckningsrätter.

Teckningsperioden löper från och med den 20 november 2015 till och med den 4 december 2015, eller den senare dag som styrelsen beslutar.

Teckningsförbindelser och garantiåtaganden
Flera av bolagets större ägare samt vissa styrelseledamöter, representerande 26,3 procent av aktierna i Spago Nanomedical, har genom teckningsförbindelser förbundit sig att teckna sin ägarandel. Spago har inte betalat någon ersättning för teckningsförbindelserna. Resterande del av emissionen 73,7 procent är garanterad genom garantiavtal.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
27 oktober 2015                    Kallelse till extra bolagsstämma
12 november 2015                 Extra bolagsstämma
16 november 2015                 Första handelsdag i aktien utan rätt att erhålla teckningsrätter
17 november 2015                 Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen
17 november 2015                 Beräknat datum för offentliggörande av informationsmemorandum
20 nov t.o.m. 4 dec 2015       Teckningsperiod
20 nov t.o.m. 2 dec 2015       Handel i teckningsrätter
10 december 2015                 Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i nyemissionen

Handel i BTA från och med den 20 november 2015 till och med att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Extra bolagsstämma
Aktieägarna i Spago Nanomedical AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 12 november 2015 kl. 11.00 i Advokatfirman Cederquists lokaler på Hovslagargatan 3 i Stockholm. Fullständig kallelse finns i separat meddelande.
Rådgivare
Redeye är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist är juridisk rådgivare till Spago Nanomedical i samband med nyemissionen. 

För ytterligare information kontakta:

VD, Mats Hansen
mats.hansen@spagonanomedical.se
+46 767-764294