27 May, 2014

Onsdag den 28/5 sista dag för teckning i Spago Nanomedicals företrädesemission

Företrädesemissionen görs för att finansiera fortsatta satsningar på Spago Pix, ett kontrastmedel för att selektivt kunna synliggöra cancer med hjälp av MR (magnetresonanstomografi). Emissionen ger finansiering för att genomföra de regulatoriska prekliniska studierna samt ta Spago pix vidare in i kliniska studier. Vidare avser Spago Nanomedical att utveckla Tumorad, ett projekt inom cancerbehandling med radionuklider.

Emissionskursen är 10 kr per aktie, vilket innebär att emissionen tillför Spago 22,1 Mkr före emissionskostnader. Inför nu aktuell emission (pre­money) värderas Spago till 33,2 Mkr (antal aktier innan nyemission multiplicerat med teckningskurs per aktie).

Ett informationsmemorandum samt anmälningssedlar finns tillgängligt på Spago Nanomedicals hemsida www.spagonanomedical.se samt på Aktietorgets hemsida www.aktietorget.se.

Anmälningssedlarna ska vara Erik Penser Bankaktiebolag tillhanda senast kl 15.00 den 28 maj till Erik Penser Bankaktiebolag, Emissionsavdelningen/Spago, Box 7405, 103 91 Stockholm alt via fax 08-611 27 06 eller e-post: emission@penser.se.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525 eller andreas.bunge@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Onsdag den 28/5 sista dag för teckning i Spago Nanomedicals företrädesemission »