16 Nov, 2017

Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner

PRESSMEDDELANDE

Lund 16 november 2017

Sista dag för handel med Spago Nanomedicals BTU (betald tecknad unit) är måndagen den 20 november 2017 och stoppdagen är onsdagen den 22 november 2017. På måndagen den 27 november 2017 inleds handeln med teckningsoptioner av serie TO9, vilka emitterades i samband med företrädesemissionen i Spago Nanomedical.

 

I företrädesemissionen, som tecknades till 124 %, gav bolaget ut units bestående av aktier och teckningsoptioner. Emissionen tillförde Spago Nanomedical cirka 48,7 MSEK före emissionskostnader. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs bolaget ytterligare minst cirka 39 MSEK under 2019.

Företrädesemissionen har nu registrerats hos Bolagsverket och sista dag för handel i Spago Nanomedicals BTU är den 20 november 2017. Stoppdagen är den 22 november 2017 och aktier och teckningsoptioner beräknas finnas på respektive VP-konto/depå den 24 november 2017. Handel i teckningsoptioner av serie TO9 inleds den 27 november 2017.

 

Teckningsoptioner av serie TO9

Villkor: 5 teckningsoptioner ger rätt att teckna 1 ny aktie
Teckningskurs: 30 % rabatt mot volymvägd genomsnittskurs under prissättningsperioden, dock lägst 8,50 SEK per aktie
Prissättningsperiod: 25 februari – 8 mars 2019
Teckningstid: 11 – 22 mars 2019
Kortnamn: SPAG TO9
ISIN-kod: SE0010440842
Antal teckningsoptioner: 22 938 884

 

Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Spago Nanomedicals hemsida www.spagonanomedical.se.

Vid full teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ökar aktiekapitalet med ytterligare sammanlagt högst 4 587 776 SEK genom emission av sammanlagt högst 4 587 776 aktier.

 

Rådgivare

Redeye AB var finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB var legal rådgivare till bolaget i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

 

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

 

PDF: Sista dag för handel med BTU och första dag för handel med teckningsoptioner