SPAGO Imaging is issuing shares

Nyemission i SPAGO Imaging AB (publ) om 21 miljoner kronor

Som tidigare meddelats, avser styrelsen i SPAGO Imaging AB (publ) att, i samband med den planerade listningen av bolaget, genomföra en riktad nyemission om 21 miljoner kronor, med förtur för aktieägare i Accelerator Nordic AB samt särskilt inbjudna externa investerare. Nyemissionen ska i huvudsak finansiera arbetet att ta bolaget fram till kliniska studier och ut-licensiering.

Styrelsen i Accelerator Nordic AB (publ) (“Accelerator”) har tidigare meddelat att man beslutat att förbereda för en notering av dotterbolaget SPAGO Imaging AB (publ) (SPAGO) samt en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO till befintliga aktieägare i Accelerator. Beslut om utdelning av Accelerators innehav avses fattas vid Accelerators årsstämma 2013.

Styrelsen i SPAGO har beslutat att, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, nyemissionen ska riktas, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, till allmänheten och institutionella investerare i Sverige, inklusive befintliga ägare i Bolagets moderbolag Accelerator Nordic AB. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen samt öka spridningen av aktien inför den planerade listningen av SPAGO på AktieTorget. Tilldelning av aktier ska ske på basis av efterfrågan och kommer att beslutas av styrelsen för SPAGO i samråd med Avanza Bank, varvid målet kommer att vara att bredda ägarbasen och öka spridningen av aktien bland allmänheten. Anmälningar från tecknare som är aktieägare i Accelerator per den 16 november 2012, i förhållande till de antal aktier de äger i Accelerator, samt vissa externa investerare som bjudits in att delta i nyemissionen, kommer att beaktas särskilt.

Flera av de största aktieägarna i Accelerator har åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen i förhållande till sitt innehav i Accelerator och vissa av dem har även gjort ytterligare teckningsåtaganden. Totalt har SPAGO erhållit teckningsåtaganden från Accelerators aktieägare till ett värde om 15 miljoner kronor. Utöver det har en särskilt inbjuden extern investerare åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen till ett värde om 3 miljoner kronor. Detta innebär att nyemissionen är garanterad till cirka 86 procent.

Nymissionen görs på en på en bolagsvärdering (“pre-money” värdering) av SPAGO på 26 miljoner kronor. Teckningskursen per aktie är 14 kr 19 öre och preliminär teckningstid är 20 november 2012 till och med 5 december 2012. Till följd av nymissionen kan högst 1 479 543 aktier komma att ges ut och aktiekapitalet kan komma att ökas med högst 1 479 543 kr. Vid full teckning tillförs SPAGO ca 21 miljoner kronor före emissionskostnader. Fullständiga villkor för emissionen meddelas i kommande memorandum som beräknas offentliggöras den 12 november 2012 i samband med att stämman i SPAGO godkänner styrelsens beslut om nyemission.

Som tidigare meddelat, kommer styrelsen i Accelerator att kalla till extra bolagsstämma i Accelerator under hösten 2012, varvid styrelsen kommer begära stämmans godkännande att minska aktiekapitalet i Accelerator för att möjliggöra en utdelning av Accelerators innehav i SPAGO i samband med årsstämma i Accelerator våren 2013.

För ytterligare information kontakta Maria Wrethag, VD Accelerator Nordic AB, +46 76 119 1983.

SPAGO Imaging AB utvecklar ett nanopartikelbaserat, tumörselektivt MR-kontrastmedel, SPAGO Pix, som har förutsättningar att kunna väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att bättre synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser. Både för en förbättrad visualisering och en ökad specificitet, dvs. färre “falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. För mer information, se http://www.spagoimaging.se.

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom Life Science, inriktad på “Imaging Software” och “Medical Nanotechnolgy”. Bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och flera av dem har nått kommersialiseringsfas. SPAGO Imaging utvecklar ett kontrastmedel som har potential att avsevärt förbättra den diagnostiska nyttan av MR-undersökningar. AddBIO har utvecklat en teknik för bättre infästning av ortopediska implantat som är i klinisk fas. SyntheticMRs programvara för effektivare MR-undersökningar har tagits i kliniskt bruk under 2011. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien listas på Aktietorget. För mer information, se http://www.acceleratorab.se.

PDF Version