14 Feb, 2017

Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016

Perioden januari – december i sammandrag

 • Periodens resultat uppgick till -7 540 Tkr (-6 824 Tkr).
 • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,91 kr (-1,18 kr).
 • Likvida medel för koncernen uppgick vid utgången av perioden till 16 769 Tkr (21 317 Tkr).

Viktiga händelser under perioden

 • Uppskalning av produktion av SpagoPix inleddes.
 • Aktiv ingrediens för SpagoPix fastställdes.
 • Peter Wulff nominerades till och invaldes i styrelsen.
 • En riktad emission, som tillförde Spago Nanomedical ca14 Mkr efter emissionskostnader, genomfördes i april och registrerades hos Bolagsverket i maj.  
 • Biologisk verifiering av produktkandidat har inletts. 
 • Produktkandidat för SpagoPix utsedd. Den slutliga formuleringen har verifierats biologiskt och uppfyller uppställda kriterier avseende toxicitet och tolererbarhet i pilotstudier.  
 • Förändring i ägarstruktur, ordförande och VD samt flera större aktieägare ökar sitt innehav i Spago Nanomedical i samband med att 756 000 aktier, totalt ca 9% av bolaget, byter ägare. 
 • Uppskalad produktionsprocess etablerad.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Ny patentansökan avseende SpagoPix med förbättrat ytskikt har lämnats in.
 • Produktpatent för SpagoPix godkänt i Japan.

Bokslutskommunikéni sin helhet distribueras tillsammans med detta pressmeddelande och finns tillgänglig på Spago Nanomedicals hemsida, www.spagonanomedical.se.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 februari 2017.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Spago Nanomedical AB bokslutskommuniké januari – december 2016 »