14 May, 2018

Spago Nanomedical AB (publ) får anslag av Vinnova för utvecklingen av SpagoPix

Spago Nanomedical beviljas i ett första steg 500 000 SEK av Vinnova för att stödja den kliniska utvecklingen av SpagoPix.

Spago Nanomedical ansökte i februari om finansiering för utvecklingen av SpagoPix genom ett första av två delsteg inom Horisont 2020, EU:s ramprogram för finansiering av forskning och innovation i små och medelstora företag (SME). Tack vare höga poäng i EU-rankningssystemet erhöll projektet en så kallad “Seal of Excellence” som möjliggjorde finansiering genom Vinnovas särskilda utlysning “Runner-up SME instrument 2018”.

Vinnova beviljar nu 500 000 SEK för projektet “Clinical Development of the Novel Tumour Selective Contrast Agent SN132D”. Anslaget kommer att användas till att ta fram en kommersialiseringsplan inkluderande klinisk utveckling av SpagoPix som sedan kommer att ligga till grund för nästa steg i ansökningsprocessen inom Horisont 2020. I nästa nivå ges anslag på upp till 2,5 MEUR för projekt som uppfyller programmets bedömningskriterier.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen I detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 maj 2018.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Spago Nanomedical AB (publ) får anslag av Vinnova för utvecklingen av SpagoPix »