30 Jan, 2019

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2018

PERIODEN JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet oktober-dec ember uppgick till -3 305Kkr (-2 943 Kkr)
  • Periodens resultat uppgick till -11 092 Kkr (-9 457 Kkr)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,71 kr (-1,00 kr)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 16 471 Kkr (30 314 Kkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OKTOBER – DECEMBER

  • Tumorad® patent godkänt i Europa
  • Spago Nanomedical siktar mot listbyte för att öka synligheten
  • Hanna Olsson rekryterad till ny CFO-post
  • Ansökan till Läkemedelsverket om start av fas I studien SPAGOPIX01 har lämnats in

VD har ordet

SPAGO NANOMEDICAL I KLINISK UTVECKLINGSFAS

Det gånga året har vi kunnat sammanfatta det regulatoriska prekliniska programmet, överföra produktionsprocessen och inleda GMP-tillverkning, samt inleda förberedelser för kliniska studier med SpagoPix. Årets sista kvartal inriktades på att sammanställa underlag och skicka in ansökan till Läkemedelsverket om start av den första kliniska prövningen.

Baserat på sin funktion har SpagoPix potential för användning inom MR-bilddiagnostik av flera typer av solida tumörer. Vi har valt bröstcancer som första indikation för den kliniska utvecklingen av projektet, dels med stöd av prekliniska data men även med tanke på att MR redan idag är en standardmetod för screening, diagnostik och uppföljning av bröstcancer. Vi ser också att användningen av kontrastmedelsförstärkt MR ökar i denna stora grupp av patienter.

Förberedelserna för den kliniska studien SPAGOPIX01 pågår och vid ett godkännande är målet att starta studien efter slutförandet av GMP-produktionen av material. Säkerhet kommer att vara primär endpoint i studien, men inte minst viktigt är att vi även räknar med att dokumentera initial effekt i form av MR-bilder från bröstcancerpatienter. Därmed skapar vi möjlighet för ett tidigt tecken på klinisk proof-of-concept.

Något som blivit tydligt under det senaste året är det ökande intresset för radionuklidterapier. Det visades inte minst av de Novartis affärer inom fältet till ett sammanlagt värde om cirka 6 miljarder dollar. Gemensamt för de preparat som finns på eller är nära marknaden är att de är specifikt inriktade på behandling av en eller ett fåtal cancertyper. Här skiljer sig vårt radionuklidterapiprojekt Tumorad ut sig eftersom det genom sin mekanism har potential att vara verksamt mot flera typer av solida tumörer.

Med ökande resurser har vi gjort framsteg med Tumorad under året och vi närmar oss successivt ett pilotmaterial med de egenskaper vi vill se för att med självförtroende kunna starta prekliniska effekt-studier.

Vi fortsätter nu in i 2019 med två lovande projekt med tydliga profiler och potential att adressera stora medicinska behov.
 

Mats Hansen
VD, Spago Nanomedical AB

 

PDF: Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari – december 2018 »