30 Jan, 2020

Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2019

OKTOBER – DECEMBER I SAMMANDRAG

• Resultatet för kvartalet uppgick till -5 956 KSEK (-3 305 KSEK)
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -8 600 KSEK (-11 981 KSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,28 SEK (-0,2 SEK)
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 12 149 KSEK (16 471 KSEK)

JANUARI – DECEMBER I SAMMANDRAG

• Resultatet för perioden uppgick till -20 211 KSEK (-11 092 KSEK)
• Rörelsens kostnader för perioden uppgick till -39 226 KSEK (-40 816 KSEK)
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för perioden uppgick till -1,01 SEK (-0,71 SEK)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET OKTOBER – DECEMBER

• Extrastämma godkände långsiktigt incitamentsprogram till styrelse och anställda
• Valberedningen utsågs inför årsstämman 2020

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Lead compund för Tumorad®-projektet utsågs

VD HAR ORDET

Under 2019 tog båda våra projekt betydande steg framåt. Bolaget inledde klinisk utvecklingsfas med SpagoPix, den enskilt största milstolpen i bolagets historia hittills. Parallellt avancerade vi på ett avgörande sätt Tumorad® mot prekliniska proof-of-concept studier. Vi har idag två tydliga ben att stå på inom området solida tumörer, diagnostik respektive behandling. Båda adresserar stora kliniska behov.

Under de senaste månaderna har arbetet inom Tumorad®-projektet inriktats på färdigställande och verifiering av partiklar med rätt egenskaper för proof-of-concept studier. Vi har i detta arbete haft betydande nytta av de erfarenheter vi samlat på oss i SpagoPix-projektet. I början av 2020 kunde vi också meddela att vi utsett en ”lead compound”, det vill säga en partikel som uppfyller de mycket hårda krav på farmakokinetiska och kemiska egenskaper som ställs för att materialet ska ansamlas selektivt i tumörer och därmed bli kliniskt användbart. Vi har sedan dess initierat arbetet med studier i tumörmodeller för att testa hur behandlingskonceptet fungerar in vivo. Nästa betydande milstolpe kommer när vi utser den produktkandidat vi tar in i kliniska prövningar.

Den kliniska studien med SpagoPix i patienter med bröstcancer, SPAGOPIX-01, fortlöper. Rekryteringen har initialt gått långsammare än vad vi hoppats på. Vi har förstått att detta åtminstone delvis beror på att en diagnostisk produkt som SpagoPix har få fördelar att erbjuda patienter i ett tidigt skede. I takt med att fler patienter tas in i studien bör de upplevda riskerna dock minska samtidigt som patienter kan rekryteras flera åt gången, något som nu börjat visa sig. Vi kommer att göra en interimsanalys av data från den första dosgruppen innan vi går vidare och ger patienter högre doser. Det primära målet är att bedöma säkerheten, men även bildkvalitet och MR-parametrar kommer att analyseras. På den lägsta dosnivån förväntar vi oss inte tumörkontrast men vi kan optimera möjligheterna för att visa effekt i senare skeden av studien.

Det kommande året innehåller flera viktiga milstolpar i båda projekten och jag ser fram emot att under 2020 fortsätta att bygga Spago Nanomedical, till nytta för patienter, sjukvården och aktieägare.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

 

PDF: Spago Nanomedical bokslutskommuniké januari-december 2019