25 Apr, 2018

Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2018

 

Perioden januari – mars i sammandrag

  • Periodens resultat uppgick till -2 456 Kkr (-2 005 Kkr)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,17 kr (-0,24 kr)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 28 534 Kkr (12 405 Kkr)

Viktiga händelser under perioden

  • Riktad nyemission om 8,7 MSEK till HealthInvest Small & MicroCap Fund
  • Notice of Allowance för Tumorad® produktpatent i USA

VD har ordet

Förberedelserna för klinisk fas är i full gång. Under starten av året har vi intensifierat arbetet med teknologiöverföring av tillverkningsprocessen för GMP-produktionen av SpagoPix-material inför kliniska studier. Detta löper på bra och GMP-tillverkningen förväntas komma igång under sommaren. Vi har siktet inställt på start av den första kliniska prövningen med SpagoPix i slutet av året och har pågående diskussioner med olika CRO:er kring kostnader, tidslinjer och det praktiska genomförandet av studien. Vidare inhämtar vi information och råd från olika medicinska experter som kan bidra till både övergripande studieupplägg och detaljerat prövningsprotokoll. Inför start av klinisk prövning avser vi att stämma av dokumentation och planer med Läkemedelsverket och, ansökan om ett rådgivande möte är inskickad.

Vad gäller terapiprojektet Tumorad® har vi nu en tydlig strategi. Arbetet med att ta fram optimerade partiklar som lämpar sig för prekliniska proof-of-concept studier går framåt. Takten i projektet Tumorad®-projektet är ännu avhängig av hur mycket resurser vi lägger på SpagoPix-projektet, men vi ser att detta beroende successivt minskar efterhand som mer av utvecklingen av SpagoPix sker externt. Gradvis kommer därmed även fokus på behandling av cancer att öka inom bolaget. Vi fortsätter att kontinuerligt stärka vårt produktskydd och det är glädjande att produktpatentet för Tumorad® nu godkänns i USA, den största marknaden för radionuklidterapi mot cancer. Framöver väntas godkännanden även på andra strategiskt viktiga marknader, vilket ytterligare stärker oss och etablerar Tumorad® som en central och fristående tillgång i bolaget. 


Mats Hansen
VD Spago Nanomedical AB

Verksamheten

Spago Nanomedical AB är ett nanomedicinbolag inom cancerdiagnostik och behandling.

Bolagets utveckling är primärt inriktad på projekten SpagoPix och Tumorad®.

SpagoPix-projektet har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten.

Tumorad ® -projektet är inriktat på utveckling av en helt ny form av radionuklidterapi för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Behovet av nya radionuklidterapier för behandling av svårbehandlade eller aggressiva tumörer är stort.

Båda projekten bygger på bolagets egenutvecklade nanomaterial och den vetenskapligt väletablerade mekanismen, ”Enhanced Permeability and Retention effect” (EPR) som innebär att molekyler av en viss storlek ansamlas i cancervävnad, men är i övrigt oberoende av varandra och skiljer sig väsentligt avseende utveckling och applikation. Vart och ett för sig adresserar projekten stora patientbehov och avsevärda marknader inom diagnostik och terapi mot cancer.

Utvecklingsprojekt

SpagoPix

Bakgrund

SpagoPix har, med produktkandidaten SN132D, potential att avsevärt förbättra visualisering av tumörer jämfört med konventionella MR-kontrastmedel. De nanopartiklar som utvecklats av Spago Nanomedical ger en hög signalstyrka (relaxivitet) och är anpassade för att passivt tas upp och ansamlas i tumörer (”passive tumor targeting”) via EPR-effekten. Dessa egenskaper innebär att man kan få MR-bilder med bättre kontrast mellan cancervävnad och omgivande vävnad och därmed bättre möjligheter att med hög specificitet upptäcka även små tumörer och metastaser. I praktiken betyder det att SpagoPix kan underlätta korrekt diagnos med färre falska positiva svar. Falska positiva svar är i dag ett stort kliniskt problem som leder till både onödigt lidande för patienten och ökade kostnader för följdundersökningar. SpagoPix är dessutom fritt från gadolinium (Gd), ett grundämne som finns i nästan samtliga idag kliniskt använda MR-kontrastmedel och som har visat sig kunna ansamlas i bl.a. hjärnan och finnas kvar även långt efter användandet av sådana kontrastmedel (Kanda et al., 2014, Radiol. 270: 834-841; McDonald et al., 2015, Radiol. 275: 772-782). SpagoPix är istället baserat på mangan (Mn), ett naturligt förekommande grundämne som bl.a. förekommer i många livsmedel. Sammantaget gör dessa egenskaper SpagoPix till ett helt unikt kontrastmedel med förutsättningar att väsentligt förbättra möjligheterna till tidig diagnos av cancer.

Marknaden för MR-kontrastmedel beräknas vara värd omkring 1,2 miljarder USD, med en årlig tillväxt på ca 4 procent (Global Data 2016). Nordamerika utgör den enskilt största marknaden med drygt 40 procent av totalvärdet. Ett kontrastmedel som till skillnad från nuvarande medel är tumörselektivt, har hög relaxivitet, och är fritt från Gd har potential att ta en väsentlig del av marknaden för kontrastmedel inom MR-baserad tumördiagnostik.

Status

Spago har tagit fram ett nanomaterial med kemisk-fysikaliska egenskaper som lämpar sig väl för användning som tumörselektivt kontrastmedel. Produktkandidaten SN132D har visat goda resultat in vivo i effektstudier och i studier av tolerabilitet och omsättning i kroppen.

Verksamheten har under 2017 framförallt varit inriktad på intern produktion av material och genomförande av regulatoriska prekliniska studier.

Produktkandidaten SN132D har verifierats i pilotstudier bestående av in vivo-tester inkluderande akut och sub-akut toxikologi vid olika doser med tillhörande analyser av såväl hematologiska faktorer som histologiska prover från vitala organ. De sammantagna resultaten från dessa prekliniska tester visade att SN132D med säkerhet kan ges i doser som med bred marginal överstiger den förväntade kliniska dosen. SN132D har även pilottestats i ett cellbaserat system för mutagenicitet, det s.k. Ames test, som visade signifikant frånvaro av genotoxicitet.

Baserat på pilotstudierna designades ett prekliniskt GLP-program med syfte att lägga grunden för vidare kliniska studier inom SpagoPix-projektet. Detta stämdes av med Läkemedelsverket vid ett vetenskapligt rådgivningsmöte där det stod klart att det föreslagna programmet stödjer en initial studie i patienter med syfte att generera MR-bilder av tumörer för att stödja bedömningen av risk-nytta inför vidare klinisk utveckling.

Tillverkning av SN132D för att försörja det prekliniska programmet och för att generera kompetens inför överföring av produktionen till en industriell GMP-tillverkare avslutades under sommaren. Säkerhetsstudier med tillhörande analyser inleddes därefter enligt plan hos Charles River Laboratories och är nu i slutfasen. De preliminära slutsatserna är i linje med tidigare observationer.

I slutet av året tecknades avtal med det holländska kontraktstillverkningsbolaget ChemConnection B.V. avseende GMP-tillverkning av material för kliniska studier. ChemConnection är specialiserade på tillverkning av nanomaterial och bedöms vara en mycket passande partner för tillverkning av SN132D inför kliniska studier. Teknologiöverföring och uppstart av processer för validering och tillverkning är igång.

Planering och förberedelser för den första kliniska studien med SN132D är i full gång. Det primära syftet med den första kliniska prövningen blir att ta MR-bilder på tumörer i cancerpatienter för att generera preliminär proof-of-concept i människa. En synops till ett studieprotokoll har tagits fram och diskussioner pågår med CRO:er för vidare förberedelser och genomförande av studien. Parallellt med detta sammanställs allt nödvändig dokumentation för ansökan om klinisk prövning. En del av detta kommer också att användas som underlag för ett rådgivande vetenskapligt möte med Läkemedelsverket.


Tumorad

Bakgrund

Tumorad® är inriktat på tumörselektiv och lokal strålbehandling av cancer med radionuklider (radioaktiva isotoper) bundna till Spagos unika nanopartiklar. Trots framsteg vid behandling av spridd cancer är prognosen för långtidsöverlevnad ofta dålig. När det gäller spridd/metastaserad cancer är kirurgi, extern strålterapi och cytostatika sällan botande och ofta behäftade med allvarliga biverkningar, varför behovet av behandlingsalternativ är mycket stort. Radionuklidterapi kan vara ett värdefullt alternativ eller komplement till befintlig behandling, framförallt för spridd cancer, men även för primär cancer som av olika anledningar inte går att behandla effektivt med de vanliga metoderna.

Marknaden för radionuklidterapi (så kallade radiopharmaceuticals) var ca 245 miljoner USD 2012 och förväntas öka till 5,8 miljarder USD till 2020. Ett fåtal läkemedel används kliniskt men nya läkemedel inom denna sektor finns under utveckling, bland annat godkändes ett nytt läkemedel baserat på radium (Xofigo) för behandling av metastaser i benvävnad under 2013. Trots att den första behandlingen med radioaktivt läkemedel (jod mot sköldkörtelcancer) funnits tillgänglig sedan 1940-talet har det tagit tid för både utveckling av nya läkemedel men också för sjukvården att regelmässigt använda denna form av behandling. Detta är något som nu håller på att ändras i och med att fler läkemedel utvecklas och marknaden för radionuklidterapi förväntas växa kraftigt under de kommande åren. Som exempel på detta beräknas det nya läkemedlet för behandling av metastaser i skelettet få ett stort genomslag och marknad. Behandlingen med radioaktiva läkemedel förväntas öka både som komplement till kirurgi och cytostatika men även som första behandlingsalternativ.

Status

Spagos nanopartiklar kan på ett kontrollerat sätt laddas med olika isotoper under kliniskt relevanta betingelser så att isotopen förblir bunden till nanopartiklarna i kontakt med blodplasma. Utvecklingen av Tumorad® kretsar kring användningen av en speciell isotop med rätt egenskaper för att ge en god balans mellan tumördödande effekt och minimal påverkan på vitala organ.

Optimering av nanomaterialet med avseende på storlek och stabilitet i det slutliga materialet pågår. Detta innefattar karakterisering in vitro och in vivo av några olika varianter av partiklar med målet att uppnå en cirkulationstid i kroppen som ger optimal exponering i tumörer men minimal påverkan på övriga organ.

För närvarande testas nanopartiklar med lovande egenskaper kontinuerligt i in vivo-försök och utvecklingen av Tumorad® accelereras i takt med att mer av utvecklingen i SpagoPix projektet utförs externt. Det övergripande målet är att så snart som möjligt genomföra en preklinisk proof-of-concept studie med Tumorad® i en lämplig tumörmodell.

Perioden januari – mars 2018

En nyemission om 860 000 aktier till kursen 10,15 kronor per aktie, totalt ca 8,7 MSEK, riktades till HealthInvest Small & MicroCap Fund. Teckningskursen motsvarade den volymviktade genomsnittskursen under 2 veckor före beslut om emissionen. HealthInvest Small & MicroCap Fund är en specialfond som investerar globalt i företag inom hälso- och sjukvårdsområdet med tonvikt på mindre bolag. Fonden förvaltas av HealthInvest Partners AB, ett svenskt fondbolag som grundades 2006 av Carl Bennet och Anders Hallberg.

Spago Nanomedical har via ett så kallat Notice of Allowance fått veta att det amerikanska patentverket USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA. Patentet (Nanostructures and applications thereof, 15/129,229) innebär att Spago Nanomedical får produktskydd för Tumorad® i USA, en av de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier. Det omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär marknadsexklusivitet för Tumorad® i USA till minst år 2035.

Finansiell information avseende januari – mars 2018

Intäkter och kostnader

De övriga rörelseintäkterna uppgick för perioden till 178 Kkr (159 Kkr) och består till största del av statligt bidrag för forskning och utveckling.

Rörelsekostnader för perioden uppgick till -10 126 Kkr (-4 794 Kkr). Säsongsvariationer som påverkar intäkts- och kostnadsbilden mellan olika rapporterade perioder förekommer inte. Den största skillnaden mellan åren avser ökade projektkostnader och till viss del även ökade lönekostnader.

Antalet medarbetare i bolaget var vid periodens utgång 16 (13).

Resultat

Rörelseresultatet för perioden uppgick till –2 456 Kkr (-1 944 Kkr) och resultat efter finansnetto till -2 456 Kkr (-2 005 Kkr). Detta ger ett resultat per aktie (före utspädning) om -0,17 kr (-0,24 kr) för bolaget.

Investeringar, likviditet och finansiell ställning

Vid periodens utgång uppgick de likvida medlen till 28 534 Kkr (12 405 Kkr).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -2 867 Kkr (-1 648 Kkr)

Kassaflöde från investeringsverksamheten uppgick till -7 591 Kkr (-2 716 Kkr) och består främst av immateriella tillgångar. Immateriella tillgångar är de utvecklingskostnader och patent som aktiverats under perioden.

Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick till 8 678 Kkr (0 Kkr) och består av 8 729 Kkr inbetald emissionslikvid samt -51 Kkr utbetalda emissionskostnader avseende den riktade emission som styrelsen beslutade om i februari i år.

Vid utgången av perioden uppgick bolagets egna kapital till 114 002 Kkr (69 839 Kkr) och soliditeten till 97,4 procent (89,1 procent). Eget kapital per aktie, före utspädning, uppgick till 7,50 kr (8,12 kr).

Aktiedata

Antalet registrerade aktier i bolaget per 2018-03-31 är 15 196 803 st. Spago Nanomedical ABs aktie handlas på Aktietorget (Kortnamn: SPAG).

Aktieinformation

Under första kvartalet 2018 genomfördes en riktad nyemission där antalet aktier ökades med 860 000 st. Nyemissionen registrerades hos Bolagsverket den 16 mars 2018 och totalt antal aktier i bolaget efter nyemissionen är 15 196 803 st. Aktiens kvotvärde har hela tiden varit 1 kr varvid aktiekapitalet har varit lika stort som antalet aktier.

Teckningsoptioner

Totalt har 22 938 884 teckningsoptioner av serie TO9 registrerats i samband med nyemission i november 2017. Antalet aktier som dessa och tidigare utgivna teckningsoptioner berättigar till teckning av kan tillsammans maximalt komma att uppgå till 25,7% av det vid utgången av Q1 2018 totala antalet utestående aktier i bolaget. Teckningskursen vid tiden för lösen av optionerna kommer att motsvara 70% av ett volymvägt genomsnitt av aktiekursen under perioden 25 feb 2019 till och med 8 mars 2019, dock lägst 8,50 kr.

Bolaget har även ett optionsprogram riktat till styrelseordförande, VD och anställda i bolaget med löptid på 5 år, 2017-2022. Totalt omfattar detta program (serie TO8) 677 145 teckningsoptioner. Optionerna har värderats enligt Black & Scholes- modellen av oberoende part.

Redovisningsprinciper

Spago Nanomedical AB redovisar enligt årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR2012:1. Bolagets redovisningsprinciper återfinns på sidorna 32-34 i Årsredovisningen för 2017.

Belopp är uttryckt i Kkr vilket i denna rapport avser tusental svenska kronor. Belopp inom parentes avser jämförelsesiffror föregående år.

Ekonomisk information

Frågor om innehållet i rapporten kan ställas till VD Mats Hansen på tel 0767-764294 eller email mats.hansen@spagonanomedical.se. Denna rapport finns att ladda ner från hemsidan www.spagonanomedical.se eller rekvireras från bolaget via e-post eller post: Spago Nanomedical AB, Scheelevägen 22, 223 63 Lund.

Översiktlig granskning

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisorer.

 

Nästa rapporttillfälle:

Delårsrapport för januari- juni 2018 publiceras den 27 augusti 2018.


Övriga rapporttillfällen:

Delårsrapport januari-september 2018 publiceras den 8 november 2018.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer. För mer info, se www.spagonanomedical.se.

SpagoPix är ett kontrastmedel baserat på nanopartiklar och mangan som kan ge möjlighet till förbättrad cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR). Genom att erbjuda hög precision och mycket god förstärkning av tumörer och metastaser i MR-bilder ökar möjligheterna till korrekt diagnos av cancer. Förbättrad diagnos med MR ger ökad chans till effektiv behandling för patienten.

Tumorad® är en vidareutveckling av Bolagets nanopartiklar med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

 

  PDF: Spago Nanomedical delårsrapport januari – mars 2018 »