23 Apr, 2020

Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2020

JANUARI-MARS I SAMMANDRAG

• Resultatet för kvartalet uppgick till -5 054 KSEK (-4 613 KSEK).
• Rörelsens kostnader för kvartalet uppgick till -6 769 KSEK (-9 665 KSEK).
• Resultat per aktie, före och efter utspädning, för kvartalet uppgick till -0,24 SEK (-0,27 SEK).
• Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av kvartalet till 6 938 KSEK (7 859 KSEK).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JANUARI – MARS

• Data från den första dosgruppen om sex patienter i fas 1 studien SPAGOPIX-01 visade att SN132D tolereras väl och studien fortsätter till nästa dosnivå.
• Bolaget utsåg ”lead compound” i Tumorad®-projektet och inriktade därmed utvecklingsarbetet mot prekliniska ”proof of concept”-studier.
• Styrelsen beslutade om en fullt säkerställd företrädesemission om 47 MSEK, före avdrag för emissionskostnader.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

• Patientrekryteringen till den kliniska studien SPAGOPIX-01 pausas i Uppsala efter omprioriteringar vid Akademiska sjukhuset till följd av covid-19.
• Extra bolagsstämma godkände styrelsens beslut om företrädesemission.

VD HAR ORDET

Det har varit en annorlunda inledning av året, men trots den förlamande effekt som covid-19 har haft på stora delar av samhället har våra projekt löpt på fram till i mitten av april då patientrekryteringen till den kliniska prövningen med SpagoPix pausades i Uppsala med anledning av covid-19 prioriteringar. Vår andra sajt, Sahlgrenska sjukhuset räknar med att kunna komma igång så snart de fått klartecken från etikprövningsmyndigheten och för att öka takten i patientrekryteringen undersöker vi också möjligheterna att få fler centra att delta i studien.

Samtidigt för vi en kontinuerlig dialog med klinikerna och våra kontraktpartners som hanterar studien, kring covid-19 och pandemins påverkan. Utöver klinikernas prioriteringsbehov har vi också sett på andra möjliga konsekvenser av pandemin. För att bredda underlaget av patienter till studien arbetar vi därför målmedvetet dels med initieringen av Sahlgrenska sjukhuset, dels med att identifiera andra lämpliga centra som kan delta i studierna. Vi har analyserat hur vår substans SN132D kan påverka patienterna och kommit fram till att denna i sig själv varken ökar risken för att smittas eller förvärrar sjukdomen. Vi har i nuläget därför inga planer på att bromsa studien.

Nyligen kunde vi meddela att analys av data från den första dosgruppen i studien genomförts som planerat. Sammanfattningen från den interna säkerhetskommittén visade att det inte finns några tecken på säkerhetsproblem och studien fortsätter därmed på nästa planerade dosnivå. I linje med prekliniska data förväntar vi oss att kontrasteffekten ökar med ökande dos SN132D.

I Tumorad®-projektet testas vår lead compound i ett studieprogram för att dokumentera proof of concept in vivo. Det är ett gediget program som syftar till att lägga grunden för kommande prekliniska säkerhetstester och kliniska studier. Vi räknar med att efter slutförda tester i det pågående programmet kunna utse produktkandidat och starta tillverkning av material i större skala.

Vi genomför nu också en företrädesemission för att säkra kommande viktiga milstolpar i projekten. Jag är tacksam och ödmjuk för det stöd som visas bolaget i dessa tider av såväl större som mindre aktieägare. Jag och Spago-teamet ser fram emot att fortsätta driva projekten framåt både internt och externt, med bibehållen omsorg om patienter och personal.

Mats Hansen

VD Spago Nanomedical AB

PDF: Spago Nanomedical delårsrapport januari-mars 2020