8 Nov, 2018

Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2018

PERIODEN JANUARI – SEPTEMBER I SAMMANDRAG

  • Resultatet för kvartalet juli-september uppgick till -2 241Kkr (-1 977 Kkr)
  • Periodens resultat uppgick till -7 787 Kkr (-6 514 Kkr)
  • Resultat per aktie, före utspädning, uppgick till -0,51 kr (-0,76 kr)
  • Likvida medel för bolaget uppgick vid utgången av perioden till 28 194 Kkr (2 201 Kkr)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET JULI – SEPTEMBER

  • Riktad emission om 18,2 Mkr till Health Invest Small & MicroCap Fund och ett begränsat antal kvalificerade investerare
  • GMP tillverkning av SpagoPix produktkandidat SN132D för kliniska studier inledd
  • Rådgivande möten med Läkemedelsverket inför ansökan om klinisk prövning med SpagoPix

VD HAR ORDET

SPAGOPIX PÅ GOD VÄG MOT KLINIK OCH ÖKAD TAKT MED TUMORAD

Den senaste perioden har varit intensiv och inneburit att vi tagit viktiga steg framåt med projekten.

Våra närmaste mål är att inleda den första kliniska studien med SpagoPix och att komma igång med prekliniska proof-of-concept-studier med Tumorad®.

I september hade vi rådgivande möten med Läkemedelsverket kring det kliniska programmet med SpagoPix. Mötena var informativa och vi fick en god bild av hur dokumentationen ska läggas upp för ansökan om klinisk prövning.

Protokollet för denna första kliniska studie, som tagits fram i nära samarbete med våra CROer och medicinska rådgivare, är nu färdigställt. Sammanfattningsvis inriktas ”first-in-human” (FIH) fas 1-studien på att dokumentera säkerhet och initial effekt. Det senare genom att ta MR-bilder i patienter med cancertumörer. Studien planeras att utföras vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och ska involvera ca 20 patienter med bröstcancer.

GMP-produktionen av SN132D för användning i fas 1-studien har startat. Parallellt med detta slutför vi nu valideringen av produktionsprocessen vilket ger oss den sista dokumentationen kring materialet som behövs för vår ansökan om klinisk prövning.

Vi har under perioden tillsatt mer resurser till Tumorad®-projektet, där materialet optimeras för bästa möjliga cirkulationstid i kroppen. Fokus är på att framställa ett pilotmaterial som ska användas för att demonstrera preklinisk proof-of-concept.

Med insatserna under senaste kvartalet har vi tagit oss närmare vårt övergripande mål att kunna erbjuda förbättrade möjligheter till effektiv sjukvård för cancerpatienter. Vi har ökat takten i Tumorad® och är på väg in i klinik med SpagoPix och med dessa värdeskapande steg i ryggen ser jag fram emot kommande utvecklingsfaser för båda projekten.

 

Mats Hansen
VD, Spago Nanomedical AB

 

PDF: Spago Nanomedical delårsrapport januari – september 2018