5 Mar, 2018

Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad®

Spago Nanomedical har via ett så kallat Notice of Allowance fått veta att det amerikanska patentverket USPTO avser att bevilja bolagets patentansökan om produktskydd för Tumorad® i USA.

Patentet (Nanostructures and applications thereof, 15/129,229) innebär att Spago Nanomedical får produktskydd för Tumorad® i USA, en av de strategiskt viktigaste marknaderna för radionuklidterapier. Det omfattar bolagets unika, egenutvecklade nanopartiklar och innebär marknadsexklusivitet för Tumorad® i USA till minst år 2035.

”Starka patent är nyckelkomponenter för framtida utlicensiering. Detta patent kommer att ge oss ett gott produktskydd för Tumorad på den enskilt största marknaden för cancerbehandlingar”, säger VD Mats Hansen.

Patentansökan är inlämnad i samtliga viktiga marknader och godkännande väntas längre fram även i bl.a. i EU och Japan.

Tumorad® befinner sig för närvarande i optimeringsfas för att finslipa materialet med avseende på cirkulationstid in vivo. Målet är att så fort som möjligt inleda prekliniska proof of concept studier i lämpliga tumörmodeller.

För ytterligare information, kontakta Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 767 764294, mats.hansen@spagonanomedical.se.

Spago Nanomedical (AktieTorget Stockholm: SPAG) utvecklar nanomaterial för diagnostik och behandling av cancer. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet SpagoPix samt projektet Tumorad® för radionuklidterapi mot cancer. Bolagets affärsmodell bygger på att utveckla projekt från explorativ till regulatorisk preklinisk- eller tidig klinisk fas för att sedan utlicensiera eller ingå partnerskap för den vidare utvecklingen av projekten till marknad. Spago Nanomedical ämnar kontinuerligt utöka patentskyddet för projekten och samarbetar för detta ändamål med etablerade och välrenommerade patentbyråer.

Tumorad® är en ny typ av radionuklidterapi baserad på Bolagets nanopartiklar och en terapeutiskt relevant radioaktiv isotop för tumörselektiv strålbehandling av cancer. Tillgång till nya terapier är en nyckel till effektiv behandling av många cancerformer.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Spago Nanomedical AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 mars 2018.

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

  PDF: Spago Nanomedical får USA-patent för Tumorad® »