18 May, 2020

Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad

Spago Nanomedical AB (“Spago Nanomedical” eller “Bolaget”) tillförs cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader genom den företrädesemission av aktier vars teckningsperiod avslutades 13 maj 2020 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen övertecknades kraftigt med en teckningsgrad på 222 procent och ingångna garantiavtal kommer därmed inte att tas i anspråk.

”Vi uppskattar det förtroende som befintliga och nya ägare visar bolaget och våra projekt. Nu kan vi lägga all kraft på att slutföra den första kliniska studien med SpagoPix samt på att visa proof of concept och utse produktkandidat i Tumorad-projektet”, säger VD Mats Hansen.

Totalt har mottagits teckningsanmälningar för teckning med och utan företrädesrätt om 23 293 625 aktier, motsvarande en teckningsgrad i Företrädesemissionen om cirka 222 procent. Sammanräkningen vid teckningsperiodens slut visar att 10 055 934 aktier, motsvarande cirka 95,6 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därutöver har anmälningar motsvarande 13 237 691 aktier mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, varav 458 905 aktier, motsvarande cirka 4,4 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats.

Företrädesemissionen omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden men garantiåtagandena kommer således ej att tas i anspråk. Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga erbjudna aktier i Företrädesemissionen. Företrädesemissionen tillför Bolaget cirka 47 MSEK före avdrag för emissionskostnader om ca 6,5 MSEK.

De som har tilldelats aktier utan stöd av teckningsrätter får besked om detta genom översändande av avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast tre bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnotan. Sker ej detta kan tilldelade aktier komma att överlåtas till annan.  Meddelande lämnas inte till de som inte erhållit tilldelning. De som tecknat aktier utan teckningsrätter genom sin förvaltare kommer att få besked om tilldelning enligt sin förvaltares rutiner.

Handel med BTA (betald tecknad aktie) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att upphöra när emissionen registrerats hos Bolagsverket. BTA omvandlas då till ordinarie aktier.

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i Spago Nanomedical att uppgå till 31 544 517 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 31 544 517 SEK.

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Cederquist KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Mats Hansen, VD Spago Nanomedical AB, +46 46 811 88, mats.hansen@spagonanomedical.se, eller Hanna Olsson, CFO Spago Nanomedical, +46 763 148 063, hanna.olsson@spagonanomedical.se.

 

Spago Nanomedical AB är ett svenskt nanomedicinbolag i klinisk utvecklingsfas. Bolagets utvecklingsprojekt bygger på en patenterad plattform av polymera material med unika egenskaper som kan möjliggöra mer precis diagnos och behandling av solida tumörer. Spago Nanomedicals aktie är listad på Spotlight Stock Market i Stockholm (kortnamn: SPAG). 

För mer info, se www.spagonanomedical.se.

 VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Spago Nanomedical. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”) lämnas inget erbjudande till allmänheten av Värdepapper i andra länder än Sverige. I andra medlemsländer i EES som har implementerat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) kan ett erbjudande av Värdepapper endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen samt varje relevant implementeringsåtgärd.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Spago Nanomedicals aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.

 

PDF: Spago Nanomedicals företrädesemission kraftigt övertecknad