4 Jun, 2014

Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknades

Företrädesemissionen i Spago Nanomedical med företrädesrätt för bolagets aktieägare, för vilken teckningsperioden avslutades den 28 maj 2014, har övertecknats. Bolaget tillförs därmed ca 21,5 MSEK efter emissionskostnader.Totalt 96,7 procent av de erbjudna aktierna har tecknats med stöd av teckningsrätter och resterande av de erbjudna aktierna har tilldelats personer som anmält önskemål om att teckna ytterligare aktier utöver vad de tecknat med stöd av teckningsrätter. Totalt har sådana önskemål mottagits motsvarande 8,95 procent av antalet aktier i emissionen.

Tilldelning av de aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter har skett i enlighet med de principer som angivits i det memorandum som upprättats med anledning av nyemissionen. Besked om sådan tilldelning kommer inom kort att skickas till dem som tilldelats aktier.

Genom nyemissionen tillförs Spago Nanomedical ca 21,5 MSEK efter emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier med 2 211 515 till totalt 5 528 788 aktier och aktiekapitalet ökar med 2 211 515 kronor till 5 528 788 kronor.
Avräkningsnotor för aktier tecknade utan företräde kommer att skickas ut inom kort till berörda tecknare i företrädesemissionen. Efter det att aktiekapitalökningen har registrerats av Bolagsverket kommer betalda tecknade aktier (BTA) att omvandlas till nya aktier. Registreringen hos Bolagsverket beräknas ske under vecka 26, 2014.

För ytterligare information, kontakta Andreas Bunge, VD Spago Nanomedical AB, +46 708 242525.

Spago Nanomedical AB bedriver utveckling inom nanomedicin med fokus på cancerdiagnostik och behandling. Bolagets utveckling är primärt inriktat på det cancerselektiva MR-kontrastmedlet Spago Pix samt utvecklingsprojektet Tumorad med radionuklidterapi. Båda dessa projekt är baserade på den nanomedicinska plattformen IonXgel.

Spago Pix har som mål att förbättra cancerdiagnostik med magnetisk resonanstomografi (MR) genom tidigare upptäckt av tumörer och metastaser. Tidig upptäckt ger ökad chans till effektiv behandling och överlevnad för patienten. Tumorad är en vidareutveckling av IonXgel med syfte att leverera radionuklider (radioaktiva isotoper) för tumörselektiv strålbehandling av cancer.

PDF: Spago Nanomedicals företrädesemission övertecknades »