1 Apr, 2014

Spago utvecklar radionuklidterapi för cancerbehandling

Spago lämnar in patentansökan och formaliserar ett projekt, Tumorad, kring utveckling av nanopartiklar designade för radionuklidterapi. Nanopartiklar designade för radionuklidterapi, dvs. behandling som baseras på radioaktiva isotoper, har i in vivo studier visat på leverans och ackumulation av vald isotop till tumörer. Baserat på bland annat dessa data har en patentansökan lämnats in.

Spago har under en tid arbetat med att utvärdera den nanomedicinska plattformen IonXgel för radionuklidterapi och har nu formaliserat detta som ett projekt under namnet Tumorad.

“Vi ser detta som en möjlighet att kunna bidra till behandlingen av flera stora tumörsjukdomar. Eftersom våra diagnostik- och terapiprodukter baseras på samma mekanism kan vi utnyttja den kompetens och erfarenhet som Spago byggt upp under utvecklingen av Spago Pix”, säger VD Andreas Bunge.

Tumorad är baserat på IonXgel vars unika egenskaper vidareutvecklas med syfte att leverera radionuklider till tumörer.

Tumorad utnyttjar den så kallade EPR-effekten som resulterar i att nanopartiklarna som bär radionukliden, ansamlas i tumörer. EPR-effekten används bland annat av bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, Spago Pix som visualiserar tumörer, men även av kliniskt använda nanomedicin-baserade läkemedel. Mekanismen är enkel och robust och har visats fungera på ett flertal olika tumörtyper. Jämfört med specifik antikroppsbaserad radionuklidterapi ger den breda verkningsmekanismen fördelen att kunna användas för behandling av flera tumörtyper.

Potential för användning av cancerselektiv radionuklidterapi finns bland annat inom svårbehandlad metastaserande sjukdom i de stora cancerområdena såsom bröst, prostata och kolorektal cancer.

År 2012 var marknaden för radionuklidterapi värd 245 miljoner US$ och redan 2020 beräknas den ha växt till 5,8 miljarder dollar.

För ytterligare information kontakta: Andreas Bunge +46 708 24 2525

Spago Imaging AB är ett nanomedicinbolag som bedriver forskning och utveckling inom framförallt cancerdiagnostik och behandling. Utvecklingen baseras på bolagets tre plattformsteknologier, IonXgel, ProtRc och 3PEG.

IonXgel är ett unikt nanomaterial med potentiell användning inom MR-diagnostik och cancerselektiv behandling och utgör basen för bolagets cancerselektiva MR-kontrastmedel, Spago Pix. Spago Pix har förutsättningar att väsentligt förbättra cancerdiagnostik med MR (magnetisk resonanstomografi). Det nya kontrastmedlet är designat för att synliggöra små mjukvävnadstumörer och metastaser med en ökad specificitet, dvs. färre ”falska positiva” resultat, och att därmed möjliggöra tidigare insättning av cancerterapi samt undvika icke motiverad eller felaktig behandling. Spago Pix är dessutom till skillnad mot dagens kontrastmedel fritt från gadolinium som associerats med allvarliga biverkningar i vissa patientgrupper .

ProtRc är en proteinbaserad plattform för läkemedelsleverans. Primär applikation är Archaea Platin inom cancerbehandling och lokal leverans av cellgift.

3PEG är en plattform som kan möjliggöra förbättrad läkemedelsleverans och har därmed ett brett kliniskt användningsområde.

www.spagoimaging.se.

PDF: Spago utvecklar radionuklidterapi för cancerbehandling »